Hotărârea nr. 530/2006

Modificarea art.1 din HCL nr.203/17.03.2005 in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 50,85 mp la 33,57 mp si majorarea suprafetei exclusive de la 14,41 mp la 20,22 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.530

din 31 10 2006

privind modificarea art.1 din HCL nr.203/17 03 2005 în sensul diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 50,85 mp la 33,57 mp, și majorarea suprafeței exclusive de la 14,41 mp la 20,22 mp

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 738/26 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit. „c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.203/17 03  2005 în sensul

diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 50,85 mp la 33,57 mp, și majorarea suprafeței exclusive de la 14,41 mp la 20,22 mp.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei