Hotărârea nr. 528/2006

Modificarea art.1 din HCL nr.201/17.03.2005 in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 45,04 mp la 33,57 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.528

din 31 10 2006

privind modificarea art.1 din HCL nr.201/17 03 2005 în sensul diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 45,04 mp la 33,57 mp

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 742/26 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit. „c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.201/17 03   2005 în sensul

diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 45,04 mp la 33,57 mp , iar suprafața în folosință exclusivă a cabinetului medical rămâne aceeași, Sexc=15,49 mp.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei