Hotărârea nr. 518/2006

Concesionarea fara licitatie publica, doamnei Iacob Giuniella - Antoaneta, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 12,09 mp si suprafata de 12,8mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 22 ani si 8 luni, incepand cu 1.11.2006, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, cartier Mazepa I, str. Lapusneanu

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.518 din 31 10 2006

privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Iacob Giuniella - Antoaneta, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 12,09 mp și suprafața de 12, 8 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 22 ani și 8 luni, începând cu 1 11 2006, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați,cartier Mazepa I, str. Lăpușneanu

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 034/27 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit. „c”și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Iacob Giuniella -Antoaneta, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 12,09 mp și suprafața de 12, 8 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 22 ani și 8 luni, începând cu 1 11 2006, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați,cartier Mazepa I, str. Lăpușneanu.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9