Hotărârea nr. 516/2006

Aprobarea deplasarii unor consilieri locali, in Franta la invitatia autoritatilor regionale din Aquitaine

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.516

din 31 10 2006

privind: aprobarea deplasării unor consilieri locali, în Franța la invitația autorităților regionale din Aquitaine

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.103 164/31 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.22/2 02 2006 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă deplasarea, în Franța la invitația autorităților regionale din Aquitaine, în perioada 12 - 19 noiembrie 2006, a următorilor consilieri locali:

  • 1. Găvan Eugen

  • 2. Teodorescu Alexandru

  • 3. Motea Laurențiu

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei