Hotărârea nr. 514/2006

Acceptul trecerii imobilului situat in Galati, str. Domneasca nr.56 - punct control Palat Administrativ, din proprietatea Prefecturii Galati in proprietatea publica a municipiului si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.514 din 31 10 2006

privind: acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str. Domnească nr.56 - punct control Palat Administrativ, din proprietatea Prefecturii Galați în proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.103 094/31 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Protocolul nr.6743/11 09 2006;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 și 2, lit.”c” alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art. 1- Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, str. Domnească nr.56 - punct control Palat Administrativ, din proprietatea Prefecturii Galați în proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei