Hotărârea nr. 513/2006

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Grup Scolar Industrial "Traian"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.513

din 31 10 2006

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grup Școlar Industrial „Traian”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.103 272/31 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.11 din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă desemnarea domnului consilier Gogoncea Gabriel Camel în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grupul Școlar Industrial „Traian”.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei