Hotărârea nr. 512/2006

Aprobarea prezentarii proiectelor de hotarari si a materialelor aferente in comisiile de specialitate a Consiliului Local in timp util

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.512 din 31 10 2006

privind aprobarea prezentării proiectelor de hotărâri și a materialelor aferente în comisiile de specialitate a Consiliului Local în timp util

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia juridică, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 916/31 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Proiectele de hotărâri și materialele aferente în mod obligatoriu trebuie prezentate la comisiile de specialitate, în timp util astfel încât cu 5 zile înainte de ședința în plen (ordinară sau extraordinară) să fie avizate pentru a fi înscrise în ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei