Hotărârea nr. 510/2006

Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2006

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.510 din 31 10 2006

privind: aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 084/25 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2006 , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.510/31 10 2006

 • 1.Reabilitare Dispensar TBC nr. 1, Tiglina I

Imobilul din str. Regiment 11 Siret, nr. 26 se afla in patrimoniul Primariei municipiului Galati cu drept de folosinta gratuita de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Galati. Regimul de inaltime al cladirii este Parter+etaj, fara subsol tehnic.

Pe parcursul exploatarii cladirii au fost efectuate o serie de reparatii curente care nu au condus la imbunatatirea functionala a cladirii.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari :

1.Inlocuirea timplariei de lemn cu timplarie PVC cu geam termopan astfel:

-pentru ferestre si usi exterioare profilele vor avea minim 3 camere de izolare termica -pentru ferestre si usi interioare profilele vor avea minim doua camere de izolare termica -latimea profilelor va fi de minim 58 mm

 • 2. Inlocuirea instalatiei de incalzire centrala:

-se va dezafecta instalatia existenta (distributie, coloane, legaturi) si se va inlocui in totalitate;

-corpurile de incalzire se vor schimba in totalitate deoarece prezinta un grad avansat de uzura; distribuitia instalatiei se va mentine la plafon parter, cladirea neavind subsol tehnic.

 • 3. Reabilitarea instalatiilor interioare de apa si canalizare prin dezafectarea obiectelor sanitare si conductelor vechi si inlocuirea cu altele noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -133.900 RON

 •  din care C+M         -113.224 RON

 •  capacitati:- timplarie cu geam termopan: ferestre 90mp, usi exterioare

10mp, usi interioare 50 mp

-instalații incalzire: Otel, L=70m, 0 ‘W-r, radiatoare-fonta

-instalații apa-polipropilena, L=48m, 025 mm

-instalatii canalizare-polipropilena ignifuga, 110 mm.

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

 • 2.Alimentare cu apa si introducere canalizare cartier Barbosi

Cartierul Barbosi are in componenta cinci strazi: Castru Roman, Lunca Siretului, Salciei, N. Labis, Bacovia. In prezent cartierul are un sistem partial de alimentare cu apa pentru cca 100 de locuitori si un sistem de canalizare doar in statia CF cu racorduri la locuinte . Prin proiect se urmareste realizarea unui sistem de alimentare propriu de alimentare cu apa ,sursa din apa de adincime Vrancea-Serbesti-Galati din conducta de apa 0 1000 mm precum si a unui sistem de canalizare care sa corespunda normelor igienico-sanitare.

Sistemul de alimentare cu apa proiectat cuprinde :

 • 1. Sursa de apa-apa de adincime Vadu Rosca-Serbesti din conducta de apa 0 1000mm existenta.

 • 2. Conducta de aductiune proiectata PEID PE 100 0 200mm ce face legatura intre caminul de vane a retelei 0 1000 mm existente.

 • 3. Gospodaria de apa ce cuprinde 1 rezervor (cu capacitatea de 300mc), inchis, semiingropat din beton armat, camera de vane ce serveste si ca statie de pompare, pavilion de exploatare si statie de clorinare.

 • 4. Retele de distributie a apei ce pleaca de la rezervorul de 300 mc .

Sistemul de canalizare cuprinde urmatoarea schema tehnologica:

1.Retele de canalizare pe cele 5 strazi-Castru Roman, Lunca Siretului, Salciei, N. Labis, G. Bacovia; conductele de canalizare se vor realiza din fonta ductila cu diametre de 0 250 mm, 0 300 mm, 0 400mm, 0 200 mm.

2.Statia de pompare ape uzate SP1 intermediara amplasata la intersectia strazii Lunca Siretului cu str. G. Bacovia (bazin de receptie-subteran si o constructie supraterana ).

Statia de epurare se va compune din:

-statia de pompare SP2 din beton armat in care se monteaza pompe tip GRUNDFOS(2 buc)

-sita de curatire rotativa cu rol de a reduce incarcarea de materii in suspensie si care se monteaza suprateran in exterior;

-decantor secundar

-bazin de stocare a namolului

-pavilion administrativ

Prin proiect se prevede alimentarea cu energie electrica a Gospodariei de apa, Statiei de Pompare SP1 si Statiei de Epurare SP2.

Incalzirea pavilionului de exploatare, a statiei de clorinare din Gospodaria de apa cit si cea din pavilion se face cu radiatoare electrice sau sobe cu lemne.

Totodata proiectul va prevede bransamente si racorduri de apa si canalizare pentru proprietari pina la limita de proprietate.

Sistematizare verticala-se vor executa urmatoarele lucrari:

-executarea de podete si terasamente in zonele afectate -refacerea suprastructurii -realizarea unor rigole pereate pentru dirijarea apelor pluviale .

Pentru strazile Castru Roman, Lunca Siretului, Salciei dimensionarea carosabilului se face pentru un trafic rutier mediu si anume beton asfaltic.

Pentru strazile N. Labis, G. Bacovia sistemul rutier se prevede din macadam. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •     valoarea totala a investiției -13.125.920,22 RON

 • •     din care C+M          - 11.404.624,58 RON

 • •     capacitati:-Suprafata totala S=24.025 mp, rigole Sd=5.715 mp

-rețeaua de apa 0 200, L=750ml, 0160, L=550ml ,0110, L=3450ml

-gospodarie de apa:pavilion Ad=51,75 mp; regim inaltime :parter rezervor inmagazinare Ad=41,13 mp; semiingropat statia de pompare-camera vanelor Ad= 23,87 mp subterana

-Canalizare ape uzate menajere:statia de pompare Ad=14,44 mp-semiingropata statia de epurare cu statie de pompare Ad=14,44 mp -5 containere din PP in cuve din beton

-retea canalizare 0 250, L=8ooml; 0 300, L=2850ml; 0 400, L=i550ml; 0 200, L=70ml

-Evacuare ape pluviale: bazin de retinere- S=70 mp

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

Documentatiile investitiilor de mai sus sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate, iar valorile sunt stabilite in preturi octombrie 2006.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin