Hotărârea nr. 508/2006

Trecerea din folosinta gratuita Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al muncipiului Galati si patrimoniul privat al municipiului Galati a unei parti din imobilul Stomatologie, situat in Galati, Micro 38, str. Nucului nr.3, respectiv Sexc=13,36 mp si Scom =14,41 mp, suprafata aferenta cabinetului medical al dr.Oprea Anca Madalina

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 508

din 31 10 2006

privind: trecerea din folosința gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al muncipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați a unei părți din imobilul Stomatologie, situat în Galați, Micro 38, str. Nucului nr.3, respectiv Sexc=13,36 mp și S com =14,41 mp, suprafață aferentă cabinetului medical al dr.Oprea Anca Mădălina

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 03 0/27 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2 lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă trecerea din folosința gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al muncipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați a unei părți din imobilul Stomatologie, situat în Galați, Micro 38, str. Nucului nr.3, respectiv Sexc=13,36 mp și S com =14,41 mp, suprafață aferentă cabinetului medical al dr.Oprea Anca Mădălina.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei