Hotărârea nr. 506/2006

Modificarea si completarea art.1 si 3 al HCL nr.400/14.09.2006 referitor la trecerea spatiului aferent punctului termic PT 50, din domeniul public in domeniul privat al municipiului si schimbarea destinatiei acestuia in spatiu cu alta destinatie

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 506 din 31 10 2006

privind modificarea și completarea art.1 și 3 al HCL nr.400/14 09 2006 referitor la trecerea spațiului aferent punctului termic PT 50, din domeniul public în domeniul privat al municipiului și schimbarea destinației acestuia în spațiu cu altă destinație

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 080/27 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.64, din Legea locuinței nr.114/1996, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 400/14 09 2006 care va avea următorul cuprins:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

“Art.1 - Se aprobă trecerea spațiului situat în Galați, zona Viaduct, aferent punctului termic PT 50, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr. 400/14 09 2006 care va avea următorul cuprins:

Art.3 - Se aprobă diminuarea corespunzătoare a domeniului public cu suprafața de 169,55 mp, reprezentând suprafața spațiului ce trece în domeniul privat.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei