Hotărârea nr. 504/2006

Revocarea HCL nr.401/14.09.2006 referitor la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a Statiei de pompare SPE-1 Zagna

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 504

din 31 10 2006

privind revocarea HCL nr.401/14 09 2006 referitor la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC APA CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a Stației de pompare SPE -1 Zagna

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101 246/26 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Avînd în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se revocă HCL nr.401/14 09 2006 referitor la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC APA CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a Stației de pompare SPE -1 Zagna.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei