Hotărârea nr. 5/2006

Aprobarea regulamentului privind publicitatea stradala

H O T Ă R Â R E A nr. 5

din 2 02 2006

privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Găvan Eugen - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 658/31 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind publicitatea stradală.

Regulamentul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.73/2000.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.5/2 02 2006

REGULAMENT

PRIVIND PUBLICITATEA STRADALA IN MUNICIPIUL GALATI

Cap. 1 Generalitati ..................................................................................... 2

1.1. Definitii

1.2. Situatia existenta - clasificari

Cap. 2 Indicative......................................................................................... 3


Cap. 3 Metodologia de avizare si autorizare ............................................

 • 3.1. Generalitati

 • 3.2. Autorizatia de construire

 • 3.3. Acordul pentru activitati promotionale Cap. 4 Conditii de amplasare ....................................................................5

 • 4.1. Sisteme publicitare amplasate pe domeniul privat sau pe structuri de sustinere private

 • 4.2. Sisteme publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati

Cap. 5 Reglementari ................................................................................. 6

 • 5.1. Corelari cu studiile existente. Clasificari

 • 5.2. Sisteme publicitare

 • A. Firme

 • B. Panouri de afisaj

B.1. Panouri publicitare

B.1.1. Amplasate pe cladiri B.1.2. Amplasate pe suport propriu B.1.3. Amplasate pe stalpi existenti B.2. Indicatoare (Panouri directionale) B.3. Bannere

B.3.1. Bannere standard B.3.2. Bannere gigant (mesh-banner)

 • C. Alte forme de reclama

  5.3. Restrictii/ interdictii

  5.4. Dispozitii generale

  Cap. 6 Taxe

  Cap. 7 Contraventii si sanctiuni

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Anexa 5

  Anexa 6


Activitatea de reclama si publicitate respecta prevederile Legii nr. 48/1992 privind audiovizualul si Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.

Procedura de amplasare a fiecarui panou publicitar, firma sau reclama este reglementata prin Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 (Art. 3, litera h: “Autorizatia de construire se elibereaza pentru: h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame...”). Conform acestora, pentru amplasarea sistemelor publicitare, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire.

Prezentul regulament modifica ”Regulamentul pentru construirea, amplasarea si exploatarea suporturilor pentru firme si reclame”, aprobat prin HCL nr. 73/2000.

Acest regulament privind publicitatea stradala in municipiul Galati reprezinta un sistem unitar de norme care va sta la baza autorizarii oricaror forme de publicitate stradala. In acelasi timp, prin el sunt stabilite, cu titlul de exceptie, conditiile de amplasare in temeiul unui acord intre orice persoana fizica sau juridica si Consiliul Local al municipiului Galati.

La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta normele stabilite prin Regulamentul local de urbanism al municipiului Galati.

Cap.1 Generalitati

1.1. Definitii

Art. 1.1.1. Promovarea reprezinta ansamblul de activitati si mijloace folosite pentru crearea unui avantaj de piata pentru un produs, serviciu sau idee.

Art. 1.1.2. Publicitatea reprezinta orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii (cf. Legii nr. 148/2000 privind publicitatea).

Art. 1.1.3. Reclama o constituie activitatea desfasurata cu rolul de a convinge sau anunta publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee sau pentru a anunta evenimente diverse.

Art. 1.1.4. Sistemul publicitar este o constructie cu caracter provizoriu, un dispozitiv folosit ca suport pentru mesaje publicitare in cadrul activitatilor de publicitate stradala. Ele pot fi: corpuri și panouri de afișaj (panouri publicitare, panouri directionale-indicatoare), firme și alte tipuri de reclame (baloane gonflabile, obiecte promotionale etc.).

Art. 1.1.5. Activitatile promotionale sunt cele folosite in promovarea unui produs, unui serviciu sau a unei idei (publicitate, reclama, organizare de campanii, evenimente, distribuire de mostre, produse promotionale etc.).

Art. 1.1.6. Firma reprezinta o constructie provizorie instalata la locul exercitarii unei activitati, pe care sunt inscriptionate orice date specifice sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea (numele, denumirea comerciala, obiectul de activitate, locul de desfasurare etc.).

Art. 1.1.7. Panourile publicitare reprezinta majoritatea suporturilor folosite pentru afisarea oricarui mesaj utilizat pentru a favoriza cunoasterea si aprecierea anumitor produse sau servicii oferite, idei, evenimente.

Art. 1.1.8. Indicatoarele (panourile directionale) reprezinta suporturi folosite pentru indicarea unei directii, a unui insemn, a unui inscris, a unor obiective etc.

1.2. Situtatia existenta - clasificari

Art. 1.2.1. Reglementarile specifice cuprinse in prezentul capitol se aplica pe toata suprafata municipiului Galati, explicitarea zonelor fiind cuprinse in Anexa 6 a prezentului regulament.

Art. 1.2.2. Regulamentul cuprinde reglementari pentru 5 tipuri de suport (racheta, city-light, banner, panou publicitar, caseta luminoasa si placuta publicitara) pe care se vor amplasa firme si reclame, unde:

- racheta: suport de reclame luminoase cu dubla vizibilitate, avand dimensiunile de 2,00 m/1,35 m la inaltimea de 0,45-0,60 m de sol;

- city-light: suport de reclame asezat pe unul sau mai multe picioare, avand dimensiunile de 4,00/3,00 m la inaltimea de min. 2,20 m de sol;

- banner: suport din material plastic ancorat in patru colturi de doua puncte opuse, amplasat la 5,00 m de sol;

- panou publicitar: panou-suport de expunere;

- caseta luminoasa: suport confectionat dintr-o placa de PVC montata pe o rama metalica, inscriptionata pe ambele fete, luminata;

- placuta publicitara: suport confectionat dintr-o placa de PVC montata pe o rama metalica, inscriptionata pe o fata, neluminata, avand dimensiunile de 0,70/1,00 m.

Art. 1.2.3. In acceptiunea prezentului Regulament, clasificarea panourilor publicitare este cea folosita in prezent de catre firmele de specialitate, astfel:

- panouri luminate frontal (front-lit)

 • - tip Unipol - Unipol sign (14x4, 8x3);

 • - standard (4x3, 6x3, 8x3).

 • - panouri luminate din interior (back-lit)

 • - city-light (caseta stiplex iluminata din interior + film sau autocolant);

 • - backlit (3x2, 4x3, 6x3, 8x3).

 • - constructii speciale

 • - tip roof-top;

 • - casete luminoase.

 • - bannere

 • - standard;

 • - gigant (mesh banners).

 • - totemuri luminoase.

Alte tipuri de suport publicitar se vor amplasa numai cu avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Suporturile citate in ”Regulamentul pentru construirea, amplasarea si exploatarea suporturilor pentru firme si reclame”, aprobat prin HCL 73/2000, vor fi luate in considerare facandu-se urmatoarele observatii:

- panourile tip racheta si cele tip city-light sunt continute in panourile tip backlit;

- bannerele vor avea suprafata de expunere limitata la 7 mp (7x1);

- casetele luminoase si placutele publicitare se considera constructii speciale si vor avea suprafata de expunere limitata la 1 mp/fata (dimensiuni maxime admise: 0.8x1.2).

Cap. 2 Indicative

Art. 2.1. Pentru o urmarire eficienta a fiecarui subiect, constructiile provizorii autorizate ca sisteme publicitare vor fi monitorizate de catre Compartimentul Reclame, din cadrul Directiei de Urbanism, pe baza indicativului primit pentru fiecare obiectiv in parte, in momentul avizării (corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame), conform următoarei

clasificari:

Firme

Panouri de afisaj

Corpuri de afisaj

Alte tipuri de reclame


Art 2.2. Clasificarea sistemelor publicitare:

 • 1. Dupa modul de autorizare:

 • - cu autorizatie de constructie

 • - cu acord pentru activitati promotionale

 • 2.    Dupa regimul juridic al amplasamentului:

 • - Domeniu privat ___________________________________ P

Persoane fizice

Persoane juridice

Consiliul local al municipiului Galati

 • - Domeniu public

Art 2.3. Pentru descrierea sistemelor publicitare se vor folosi si alte criterii de clasificare, specificate in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Cap. 3 Metodologia de avizare si autorizare

3.1. Generalitati

Art. 3.1. Conform legii, exista doua modalitati de autorizare a sistemelor publicitare:

 • - cu autorizatie de constructie;

 • - cu licenta pentru activitati promotionale.

3.2. Autorizatia de construire

Art. 3.2.1. Procedura de autorizare este cea prevazuta de legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, modificata si completata).

Art. 3.2.2. Certificatul de urbanism se va elibera de catre Directia de Urbanism, acesta fiind actul de informare prin care solicitantului i se fac cunoscute cerintele ce trebuiesc indeplinite si lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii.

Certificatul de urbanism va avea la baza:

- documentatii urbanistice ale municipiului Galati;

- prezentul Regulament privind publicitatea stradala;

- documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism (Anexa 2).

Art. 3.2.3. Procedura de obtinere a autorizatiei de construire poate incepe doar dupa obtinerea avizului Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator (Anexa 3). Autorizatia de construire va avea un caracter provizoriu, cu o durata de valabilitate limitata la intervalul de timp in care este valabil contractul de inchiriere/asociere.

Autorizatia de construire se elibereaza pe baza:

- documentatiilor urbanistice ale municipiului Galati;

- prezentului Regulament privind publicitatea stradala;

- certificatului de urbanism;

- avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;

- documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de construire (Anexa 2), cu achitarea taxelor conform legii.

Art. 3.2.4. Conform Regulamentului de functionare a Consiliului Local Galati, se vor obtine avizele comisiilor de fond (Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator si Comisia juridica, de administratie publica locala, drepturi si libertati cetatenesti, relatia cu cetatenii si apararea ordinii publice).

Avizul Comisiei de siguranta a circulatiei rutiere a municipiului Galati este obligatoriu unde sunt indicatoare rutiere, pentru amplasarea reclamelor la sol sau pe stalpii Electrica SA sau Transurb SA.

Celelalte avize se vor obtine pe baza documentatiei solicitate de fiecare dintre detinatorii de retele.

Toate sistemele publicitare care necesita autorizatie de construire si au o suprafata mai mare de 1mp./fata de expunere vor fi luminoase (cu sursa de lumina in interior) sau iluminate (cu sursa proprie de lumina din exterior).

3.3 Licenta pentru activitati promotionale

Art. 3.3. Licenta pentru activitati promotionale se va elibera pentru sistemele publicitare folosite in cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt sau pentru activitati de promovare pe termen scurt, care folosesc domeniul public sau privat.

Pentru a putea obtine acest acord, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii, cumulativ:

- sa fie folosite in cadrul unor activitati de promovare cu o durata de maximum 90 de zile;

- sa poata fi demontate in decursul a 24 de ore, suportul si mediul inconjurator urmand a fi aduse la starea dinainte de amplasarea sistemului (cel tarziu in ultima zi de valabilitate a licentei).

In vederea emiterii licentei pentru activitati promotionale, avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator este obligatoriu.

Licentele pentru activitati promotionale se elibereaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si a documentatiei complete. Durata maxima de valabilitate a unei licente este de 30 de zile. Licentele se pot prelungi de doua ori, pentru perioade de maximum 30 de zile.

Continutul documentatiei necesare obtinerii licentei pentru activitati promotionale este specificat in Anexa 4. Documentatia va fi insotita de o cerere tip completata de catre beneficiar (Anexa 5).

Documentatia necesara prelungirii licentei pentru activitati promotionale consta dintr-o cerere completata de beneficiar si o copie dupa licenta initiala.

Cap. 4 Condiții de amplasare

4.1. Sisteme publicitare amplasate pe domeniul privat sau pe structuri de susținere privațe

Art. 4.1.1. Pentru toate tipurile de amplasamente se vor incheia contracte intre solicitant si proprietar, pe baza prezentului Regulament privind publicitatea stradala in municipiul Galati, de la data validarii acestuia.

Art. 4.1.2. Dupa validarea prezentului Regulament, toate locatiile care nu respecta prevederile lui, se vor dezafecta in termen de 30 de zile, de la data primirii notificarii emise de Directia de Urbanism. In caz contrar, pe baza notificarii, Directia Tehnica va efectua lucrarile de dezafectare, urmand ca detinatorul sistemului publicitar sa suporte contravaloarea lucrarilor.

4.2. Sisțeme publicițare amplasațe pe domeniul public sau privaț al municipiului Galați

Art. 4.2.1. Amplasamentele apartinand domeniului public sau privat al municipiului, pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire, se vor obtine prin doua modalitati:

 • •  licițație publica

 • •  asociere

In ambele cazuri, pretul unui amplasament nu va fi mai mic de 50% din beneficiul contractului de reclama.

Art. 4.2.2. Nu fac obiectul unei licitatii publice sistemele publicitare instalate pe suporti proprii situati la locul exercitarii unei activitati, la o distanta nu mai mare de 5 m fata de acel loc. In cazul acesta se va proceda la inchirierea directa a amplasamentelor de catre administratorul domeniului public, in conditiile legii.

Art. 4.2.3. Castigatorul unei licitatii publice sau partenerul din cadrul unei asocieri, va avea obligatia de a incheia un Contract de inchiriere/asociere cu Consiliul Local Galati.

Pentru conectarea sistemului publicitar la reteaua de iluminat stradal, se va incheia si un Contract de furnizare a energiei electrice cu detinatorul de retea.

Art. 4.2.4. Detinatorul unui sistem publicitar este obligat sa aduca terenul si mediul inconjurator in starea dinainte de montare/demontare, in termen de trei zile de la montare/demontare.

Art. 4.2.5. Dupa validarea prezentului Regulament, toate locatiile care nu respecta prevederile lui, se vor dezafecta in termen de 30 de zile, de la data primirii notificarii emise de Directia de Urbanism. In caz contrar, pe baza notificarii, Directia Tehnica va efectua lucrarile de dezafectare, urmand ca detinatorul sistemului publicitar sa suporte contravaloarea lucrarilor.

Cap. 5 Reglementari

 • 5.1. Sisteme publicitare

 • A. Firme

Art. 5.1.1. Suportul pentru firma se amplaseaza in conditiile legii si ale prezentului Regulament, pe fatada imobilelor unde se exercita activitatea in cauza sau in imediata lor vecinatate (la o distanta de maxim 5 m).

Art. 5.1.2. Firmele amplasate in zona centrala si pe arterele principale (Anexa 6) vor avea avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.3. Firmele situate la parterul blocurilor din aceste zone nu vor depasi limita de proprietate a spatiului, iar in cazul situarii lor pe atic vor prelua obligatoriu inaltimea firmelor existente, astfel incat sa rezulte un bandou continuu de firme; acestea vor fi obligatoriu luminoase.

Art. 5.1.4. Pentru magazine, centre de afaceri, firmele amplasate vor fi exclusiv ale proprietarilor sau chiriasilor spatiilor comerciale. Acestea pot fi amplasate pe aticele existente, cu respectarea ritmului si a configuratiei volumetrice a fatadelor. Se admit firme si reclame tip roof-top (amplasate pe terasele cladirilor) sau mesh.

Art. 5.1.5. Pentru spatiile amenajate la parter de bloc se admit firme amplasate pe primul atic, excluzandu-se amplasarea pe al doilea atic sau zona de apartamente.

Art. 5.1.6. Urmatoarele categorii de investitii ce urmeaza a fi autorizate (constructii noi sau schimbari de destinatie): banci, institutii publice, sedii ale unor institutii importante, hoteluri, spitale, magazine, vor asigura obligatoriu iluminatul exterior al firmelor pe tot parcursul noptii.

Art. 5.1.7. Firmele amplasate in zona centrala si pe arterele principale pot fi realizate din:

- casete luminoase din profil de aluminiu cu fata din stiplex/poliplan, avand dimensiunile de 1,20/0,80 m;

- structuri metalice care sustin placi de metal gravat cu dimensiunile de 0,80/0,60 m;

- litere volumetrice cu inaltimea minima de 0,20 m.

Art. 5.1.8. Pe cladirile de locuit avand la parter sau parter si mezanin spatii cu alta destinatie decat cea de locuire, firmele se vor amplasa numai pe fatadele corespunzatoare acestor spatii si cu respectarea elementelor configurativ-volumetrice (arhitecturale) ale imobilului.

Orice propunere ce se va abate de la aceasta regula se va aviza, preliminar obtinerii autorizatiei de construire, de catre Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.9. In cazul cladirilor de locuit prevazute cu parapet plin si continuu la balconul etajului I, se accepta amplasarea firmelor pe acesta, numai cu acordul prealabil al proprietarilor si locatarilor.

Art. 5.1.10. Firmele pentru activitati ce se desfasoara temporar intr-un apartament de bloc se vor amplasa (numai cu acordul proprietarilor) pe fatada, la nivelul parterului, daca activitatea se desfasoara la parter, sau in zona accesului la scara respectiva, daca activitatea se desfasoara la etaj.

Art. 5.1.11. Firmele amplasate in consola, perpendicular pe fatada, se vor monta la inaltimea minima de 3,00 m de la cota terenului amenajat sau de la nivelul trotuarului.

Firmele situate intre 3,00 si 6,00 m inaltime vor putea iesi in consola maxim 1,20 m fata de limita de proprietate a terenului (planul fatadei), dar pastrand o distanta de 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca acestia exista).

Art. 5.1.12. Copertinele pe care se pot amplasa firme vor fi ridicate de la cota terenului amenajat sau de la nivelul trotuarului minim 2,50 m. Ele vor pastra o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca acestia exista).

Pentru cazurile in care se solicita derogari de la aceasta regula, se va obtine avizul arhitectului-sef.

Art. 5.1.13. In cazul cladirilor prevazute cu o incinta imprejmuita, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal, paralel sau perpendicular fata de acesta, in conditiile art. 5.2.8. Distanta fata de elementele imprejmuirii va fi de minim 15 cm.

 • B. Panouri de afisaj

B.1. Panouri publicitare

B.1.1. Amplasate pe cladiri

Art. 5.1.15. Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor se pot amplasa alaturi de firme si panouri publicitare (reclame), care vor respecta prescriptiile din articolele anterioare, cu exceptia art. 5.1.11.

Reclama amplasata pe fatada unui spatiu comercial va fi tratata diferentiat fata de firma prin culoare, forma sau dimensiuni.

Art. 5.1.16. Panourile publicitare vor fi astfel alcatuite si amplasate incat sa nu impiedice corecta functionare a constructiilor si a elementelor acestora si fara a afecta structura de rezistenta a cladirilor.

Art. 5.1.17. Se pot amplasa panouri publicitare (inclusiv cele de mari dimensiuni) pe calcanele, fatadele, terasele sau acoperisurile cladirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, numai cu acordul proprietarilor si al Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.18. Reclamele amplasate pe calcan, fatada, terasa sau acoperis se vor dimensiona in functie de elementele arhitecturale ale constructiei. Panourile amplasate pe acelasi calcan vor fi standardizate, avand aceleasi dimensiuni.

Panourile amplasate pe terase sau acoperisuri nu vor depasi inaltimea de 3,00 m la constructiile care au inaltimea fatadei de pana la 15,00 m si vor fi de maxim 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, la cladirile mai inalte de 15,00 m.

Art. 5.1.19. In cazul reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o luminare uniforma si sa nu deranjeze traficul auto si pietonal sau functionarea altor cladiri.

Partea cea mai coborata a zonei luminate va fi la minim 3,00 m de la cota terenului amenajat sau de la nivelul trotuarului, in conditiile respectarii Normelor de siguranta in functionare si a Normelor PSI impuse de reglementarile legale in vigoare.

Art. 5.1.20. Se admite amplasarea reclamelor pe cladirile institutiilor de invatamant, cultura sau alte asemenea, numai daca reclama are legatura cu obiectul de activitate al institutiei respective, dupa obtinerea acordului forului tutelar si Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.21. Proprietarul suportului de reclama este responsabil de siguranta in exploatare a constructiei (atat a reclamei, cat si a cladirii pe care aceasta se amplaseaza).

B.1.2. Amplasate pe suport propriu

Art. 5.1.22. Reclamele se vor amplasa in afara spatiului zonei drumurilor publice (ampriza + zona de siguranta + zona de protectie).

Art. 5.1.23. Singurele tipuri de suporturi publicitare acceptate in municipiul Galati sunt cele mentionate la art. 1.2.2. si 1.2.3 (mai putin panourile luminate frontal).

Art. 5.1.24. Pe penetratiile drumurilor nationale si pe arterele de centura se pot amplasa panouri in urmatoarele conditii:

- la minimum 5,00 m de bordura carosabilului (luandu-se in considerare proiecția pe sol a suportului publicitar - a nu se calcula de la limita de amplasare a piciorului);

 • - la minimum 3,00 m inaltime de la sol/cota terenului amenajat;

 • - cu distanta de minimum 50,00 m intre doua panouri;

 • - la minim 50,00 m fata de intersectiile cu drumuri laterale cu minimum patru benzi de circulatie;

 • - in afara curbelor cu vizibilitate redusa.

Art. 5.1.25. Pe restul categoriilor de strazi din oras se pot amplasa panouri in urmatoarele conditii:

 • - la minim 1,00 m de bordura carosabilului (luandu-se in considerare proiectia pe sol a suportului publicitar - a nu se calcula de la limita de amplasare a piciorului);

 • - la minim 3,00 m inaltime de la sol/cota terenului amenajat;

 • - cu dimensiunile de :

 • - maximum 3,00/4,00 m in interiorul zonei centrale

 • - maximum 6,00/3,00 m in afara zonei centrale a orasului;

 • - cu distanta de minim 50,00 m intre doua panouri;

 • - la minim 30,00 m fata de intersectiile cu drumuri laterale cu mai mult de doua benzi de circulatie;

 • - in afara curbelor cu vizibilitate redusa;

 • - vor fi obligatoriu iluminate din interior.

Exceptiile vor fi analizate si avizate punctual de catre Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.26. Se interzice amplasarea si inscriptionarea de reclame:

- pe pasajele rutiere subterane sau supraterane;

- pe stalpii ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie;

- pe carosabil sau in zona de siguranta a drumului;

- in curbele cu vizibilitate redusa si in zonele de conflict cu evenimente rutiere deosebite, stabilite de serviciul circulatie si semnalate in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului Regulament.

Art. 5.1.27. Amplasarea panourilor la sol se va face cu protejarea spatiilor verzi, a arborilor de aliniament stradal, a vegetatiei dendro-floricole existente.

Dupa validarea prezentului Regulament, toate panourile publicitare existente pe spatiile verzi se vor analiza si reaviza de catre Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

B.1.3 Amplasate pe stalpi existenti

Art. 5.1.28. Panourile amplasate pe stalpii existenti, fara semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie, vor avea dimensiunile maxime 0,80/1,20 m si vor fi pozitionate la o inaltime de minim 4,00 m de la cota terenului si vor fi directionate spre trotuar.

Art. 5.1.29. Distanta intre panoul de reclama si elementul cel mai avansat al fatadei unei constructii va fi de minim 1,50 m.

Distanta intre elementele de afisaj, instalate succesiv pe aceeasi parte a strazii, nu poate fi mai mica de 20,00 m, astfel incat campul vizual al conducatorilor auto sa nu devina un front continuu care sa impiedice citirea semnelor de circulatie si a semnalizarilor optice.

B.2. Indicatoare (panouri direcționale)

Art. 5.1.30. Pe stalpii adiacenti carosabilului se pot monta semnalizari rutiere si indicatoare, conform STAS 1848/1-86 pentru: spital, punct sanitar, benzinarie, alimentatie publica, hotel etc.

Art. 5.1.31. Pe zonele adiacente carosabilului se pot monta stalpi indicatori pentru unele strazi din Municipiul Galati, care vor respecta urmatoarele caracteristici:

- vor contine sigla orasului Galati si denumirea “Municipiul Galati”;

- vor contine numele strazilor care se intersecteaza in locul respectiv;

- vor contine panouri pe care se vor putea afisa mesaje publicitare (maximum 0.6 mp/fata);

- nu se vor folosi autocolante reflectorizante pentru a nu induce in eroare conducatorii auto.

Pentru acest tip de panou indicator (directional) se va obtine avizul arhitectului sef al municipiului Galati si cel al Directiei de Urbanism, iar ulterior se vor obtine autorizatii de construire pentru toate locatiile in care se propune amplasarea lor.

Art. 5.1.32. In cazul sistemelor publicitare tip panou directional (indicator), inaltimea minima, masurata de la cota terenului amenajat sau a trotuarului pana la partea inferioara a panoului este de 3,00 m.

B.3. Bannere

B.3.1. Bannere standard

Art. 5.1.33. Bannerele sunt suporturi publicitare amplasate la minim 5.00 m de sol, prinse in 4 puncte si amplasate pe stalpii existenti (ELECTRICA SA si Transurb SA), dupa obtinerea acordului proprietarilor stalpilor.

Art. 5.1.34. Pentru amplasarea bannerelor standard, agentii economici trebuie sa solicite Directiei de Urbanism/Compartiment Reclama un acord pentru care se depun urmatoarele: cerere tip, certificatul unic de inregistrare al societatii comerciale, plan de situatie 1:500, schita si continutul mesajului publicitar, acordul proprietarului cladirii/stalp.

Avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator este obligatoriu.

Art. 5.1.35. Locatiile pentru amplasarea bannerelor sunt clasificate in doua categorii :

- ocazionale;

- permanente.

Bannerele ocazionale sunt acele bannere care vor anunta evenimente culturale, stiintifice, sportive, social-economice de interes local, judetean sau national.

Bannerele ocazionale care contin mesaje publicitare pot fi amplasate pentru 30 de zile fara a se solicita autorizatie de construire, in urma platii taxei de reclama (Anexa 4).

Bannerele permanente sunt acele bannere care vor contine mesaje publicitare si care se pot amplasa pentru o perioada nelimitata de timp.

Bannerele permanente se pot monta pe toate strazile, cu exceptia strazilor din perimetrul de protectie urbanistica si arhitecturala.

Bannerele permanente se pot monta pe stalpii existenti (ELECTRICA SA si Transurb SA), cu acordul proprietarilor si avizul Arhitectului-sef, cu conditia ca montarea sa se poata face din punct de vedere tehnic.

Art. 5.1.36. Bannerele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu gauri de vant pentru a diminua efectul de panza ce se poate crea in conditii de vant intens.

Art. 5.1.37. Bannerele se vor monta numai de catre firme specializate in acest domeniu publicitar sau a detinatorului de retea (ELECTRICA SA si Transurb SA).

Art. 5.1.38. Se interzice amplasarea de bannere peste carosabilul strazilor unde nu exista detinator de retea (ELECTRICA SA si Transurb SA).

Art. 5.1.39. Bannerele se pot ancora de stalpii stradali existenti (cu avizul detinatorilor acestora) sau pe cladiri (cu acceptul proprietarilor), in conditiile incheierii unui contract cu administratorul stalpilor folositi ca suport sau cu asociatia de proprietari. Se pot amplasa astfel de bannere temporar, in lungul trotuarului, numai in zonele unde nu se impiedica vizibilitatea unor constructii valoroase din punct de vedere arhitectural.

Pentru perioade mai mari de 30 de zile, se va solicita emiterea autorizatiei de construire, conform legii.

B.3.2. Bannere gigant (mesh banner)

Art. 5.1.40. Mesh-urile se vor amplasa doar pe calcanele imobilelor.

Art. 5.1.41. Amplasarea mesh-urilor pe parapetii balcoanelor imobilelor situate pe arterele principale de circulatie se va face cu avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.42. Pentru amplasarea mesh-urilor in in perimetrul rezervatiei de arhitectura a municipiului Galati este obligatoriu avizul Directiei Judetene de Cultura, Culte, Patrimoniu.

Art. 5.1.43. Pentru amplasarea mesh-urilor pe o perioada de pana la 30 de zile, agentii economici trebuie sa solicite Directiei de Urbanism/Compartiment Reclama un acord pentru care se depun urmatoarele: cerere tip, certificatul unic de inregistrare al societatii comerciale, plan de situatie 1:500, schita si continutul mesajului publicitar, acordul proprietarului cladirii (Anexa 4).

In cazul in care se doreste amplasarea unui astfel de sistem publicitar pe o perioada mai indelungata, este necesar obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie (in conformitate cu legislatia in vigoare), precum si achitarea taxelor de publicitate.

C. Alte forme de reclama

Art. 5.1.44. Pe perioada derularii unor manifestari culturale, comerciale sau sportive, in incinte expozitionale, in piete de circulatie pietonala, stadioane, complexuri sportive, parcuri, se pot folosi temporar si alte forme de reclame (baloane gonflabile, esarfe legate de avioane, planoare, obiecte promotionale etc.).

Art. 5.1.45. Se pot amplasa reclame realizate cu materiale autocolante pe geamul vitrinelor, spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, dar numai pentru suprafete de reclama care nu depasesc 1,00 mp. Pentru suprafete de reclama mai mari de 1,00 mp amplasarea se va face cu avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.1.46. Se pot amplasa ceasuri publice purtatoare de reclama la distanta de minim 1,00 m de la limita carosabilului.

Art. 5.1.47. Santierele in lucru pot fi imprejmuite cu panouri care sa fie si suport pentru reclame. In acest caz, dimensiunile reclamelor vor fi dictate de dimensiunile panourilor de imprejmuire.

Pe perioada executarii lucrarilor de reparatii, zugraveli, amenajari exterioare la cladiri, se pot folosi pentru mascarea schelelor si plase de protectie cu inscriptii de publicitate. Pentru acestea, firmele de publicitate vor solicita acordul scris al proprietarilor cladirii si al constructorului, dupa procedura de autorizare a organizarilor de santier.

In mod obligatoriu se vor afisa reclame pe panourile de imprejmuire sau pe plasele de protectie ale santierelor din zona centrala si de pe arterele principale de circulatie, reprezentant viitoarea investitie.

Art. 5.1.48. Terenurile virane apartinand municipalitatii se pot imprejmui pe tot conturul lor cu panouri de reclama mobile, cu acordul Directiei de Urbanism/Compartiment Reclama si al Arhitectului-sef al municipiului Galati, pe o perioada determinata si cu conditia eliberarii amplasamentului cand nevoile urbanistice o impun. In acest caz, solicitantii vor plati numai taxa de publicitate si vor asigura intretinerea reclamei si suportului acesteia.

Panourile ce vor imprejmui terenuri virane apartinand municipalitatii vor contine obligatoriu sigla Municipiului si inscrisul “Municipiul Galati”, la loc vizibil si care va acoperin minimum 1/5 din suprafata panourilor.

Dreptul de amplasare a panourilor publicitare ce vor imprejmui terenurile virane apartinand municipalitatii va fi acordat prin licitatie, in functie de durata estimata.

Art. 5.1.49. Folosirea vehiculelor special echipate pentru a face reclama pe teritoriul municipiului Galati se poate face in urmatoarele conditii:

- suprafata de publicitate amplasata pe vehicul nu va depasi 16,00 mp;

- stationarea vehiculelor publicitare pe drumuri publice sau in locuri vizibile dinspre acestea este interzisa;

- vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua masini si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada;

- circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, cu avizul autoritatilor locale (aviz valabil numai o zi);

- vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse in circulatie doar dupa achitarea taxelor de publicitate la serviciul specializat din cadrul Primariei.

Art. 5.1.50. Se accepta publicitatea pe transportul urban (taxiuri, troleibuze, autobuze si altele) numai cu acordul prealabil al proprietarilor.

Art. 5.1.51. Se pot amplasa panouri mobile pe trotuar numai in cazul campaniilor promotionale si numai pe trotuare a caror latime este de cel putin 5,00 m si numai pe o raza de 10 m fata de spatiul comercial in care se desfasoara campania publicitara, astfel incat traficul pietonal sa nu fie stanjenit. Perioada maxima admisa in acest caz este de 30 zile, iar dimensiunea recomandata a panoului este de 0,60/1,20 m/ fata.

Art. 5.1.52. Se pot amplasa panouri mobile pe trotuar pentru afisarea meniurilor unitatilor de alimentatie publica la o distanta de maximum 1,00 m fata de intrarea in local si astfel incat traficul pietonal sa nu fie stanjenit.

Art. 5.1.53. Orice alta forma de reclama avand ca suport un panou mobil amplasat pe trotuar este interzisa.

5.2. Restrictii / interdictii/ recomandari

Art. 5.2.1. Amplasarea panourilor publicitare in piete urbane, precum si amplasarea de obiecte de reclama volumetrice sau de ansambluri de panouri se va face in baza unui proiect urbanistic avizat de Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 5.2.2. Se interzice amplasarea panourilor de reclame de orice fel in parcuri si perimetrul rezervatiei de arhitectura a municipiului Galati, cu exceptia celor aprobate prin studii de urbanism.

Art. 5.2.3. Se interzice amplasarea oricaror forme de reclama pe:

- cladiri monument sau cu valoare istorica, arhitecturala sau ambientala;

- cladiri ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice;

- obiecte de arta monumentala (statui, grupuri statuare etc.);

- garduri ale cimitirelor, lacasurilor de cult si gradinilor publice;

- spatii verzi amenajate si intretinute de asociatiile de proprietari;

- spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;

- locuri de joaca, locuri de odihna existente in zona blocurilor de locuinte colective;

- zone de circulatie pietonala cu o latime mai mica de 2 m;

- platforme gospodaresti;

- arbori;

- stalpi care sustin indicatoare rutiere;

- terenuri care fac obiectul unor cereri de revendicare sau de constatare a dreptului de proprietate.

Art. 5.2.4. Se interzice amplasarea oricaror forme de reclama la tigari si bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 m fata de institutiile de invatamant, locurile de joaca special amenajate, etc.

Art. 5.2.5. Se interzice amplasarea panourilor cu lumina dinamica in apropierea intersectiilor (la mai putin de 30,00 m de semnalizarile rutiere) sau in imediata vecinatate a cladirilor de locuit.

Art. 5.2.6. La executia panourilor publicitare din zonele cu semnalizare rutiera sau din apropierea intersectiilor se interzice utilizarea materialelor reflectorizante, a formei si dimensiunilor indicatoarelor rutiere, precum si a culorilor in combinatii specifice semnalizarilor rutiere.

Art. 5.2.7. Se interzice amplasarea reclamelor sonore sau luminoase, care pot tulbura linistea publica. Functionarea acestora va fi intrerupta intre orele 20,00-8,00, interval in care se vor afisa numai reclame obisnuite.

Art. 5.2.8. In cazul amplasarii de noi panouri, acestea nu vor impiedica vizibilitatea panourilor existente.

Art. 5.2.9. Este interzisa utilizarea oricaror improvizatii, a scheletelor metalice din profile tip cornier sau teava rectangulara, a structurilor metalice neacoperite sau nemascate cu materiale tip sandwish/ multistrat, a suporturilor din lemn sau tabla, a panzelor (cu exceptia mesh-urilor amplasate in dreptul suprafetelor vitrate), a inchiderilor din tabla plana sau cutata.

5.3. Dispozitii generale

Art. 5.3.1. Este interzisa amplasarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire eliberata in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, a ordinului MLPAT nr. 91/1991, a Legii 453/2001.

Art. 5.3.2. Nu se elibereaza autorizatia de construire pentru firme si reclame ce urmeaza sa se amplaseze pe constructii neautorizate sau constructii la care s-au facut interventii neautorizate conform legii (dupa anul 1990).

Art. 5.3.3. Pentru amplasamentele care sunt solicitate de mai multe persoane juridice, comisia Consiliului Local instituita conform HCL nr. 14/19.07.2004 va organiza licitatie publica, in conditiile legii.

Art. 5.3.4. Grafica si continutul fiecarui material publicitar care urmeaza sa fie expus vor fi avizate de Compartiment Reclama al Directiei de Urbanism, prealabil incheierii contractelor de publicitate.

Art. 5.3.5. Se interzice folosirea in alcatuirea firmelor si reclamelor a textelor si imaginilor care contravin normelor legale in vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

Art. 5.3.6. In cazul afisarii neavizate a unor reclame care incalca normele moralei si bunului simt, Primaria isi rezerva dreptul desfiintarii acestora.

Art. 5.3.7. Prevederile Regulamentului de publicitate sunt valabile pentru toate arterele de circulatie si cladirile din municipiul Galati. Schimbarea unor normative tehnice, aparitia unora noi sau alte normative pot conduce, dupa caz, la modificarea unor parti sau a intregului Regulament. Modificarea unor reguli sau prevederi se poate realiza numai in baza unei documentatii ce va fi avizata si aprobata conform legii.

Art. 5.3.8. Pentru cazurile ce nu se incadreaza in prezentul Regulament se va proceda la desfiintarea acestora pe cale administrativa.

Art. 5.3.9. Proprietarii suporturilor de publicitate sunt obligati sa mentioneze, in mod permanent pe suprafata de afisaj, numele si adresa societatii, precum si numarul autorizatiei de construire.

Art. 5.3.10. In perioada in care nu exista contract de reclama, proprietarii suporturilor sunt obligati sa anunte Primaria municipiului Galati si sa acopere cu folie alba suprafetele de expunere. Toate panourile publicitare expuse pe domeniul public nu vor fi lasate fara postere o perioada mai mare de sapte zile. Dupa acest termen, pana la aparitia altor reclame, firma de publicitate va expune posterele firmei sau ale Primariei Municipiului Galati.

Panourile nefolosite pe o perioada de minim trei luni se vor desfiinta pe cheltuiala proprietarului, urmand ca locatiile sa fie scoase la licitatie.

Art. 5.3.11. La expirarea duratei unui contract de inchiriere/asociere, acesta poate fi reinnoit printr-o Hotarare a Consiliului Local, in conditiile in care au fost respectate clauzele contractuale. Cu trei luni inainte de expirarea duratei unui contract de inchiriere/asociere, beneficiarul se va adresa Consiliului Local in vederea analizarii acestui fapt. In caz contrar, amplasamentele locatiilor vor fi scoase la licitatie publica.

Art. 5.3.12. Dreptul de a amplasa sisteme publicitare pe domeniul public sau privat al Consiliului Local Galati il va dobandi numai titularul unui drept castigat in urma unei licitatii publice sau a unui contract de asociere in participatiune cu Consiliul Local Galati.

Cap 6. Taxe

Art. 6.1. Taxele pentru folosire sistemelor publicitare stradale sunt stabilite in conformitate cu Reglementarile Codului Fiscal privind impozitele si taxele locale. Valoarea acestora se stabileste anual, prin hotarare a Consiliului Local Galati.

Art. 6.2. Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniul privat sau pe structuri de sustinere private, beneficiarii vor plati taxa de reclama (taxa pentru serviciul de reclama si publicitate, stabilita in cota procentuala din valoarea contractului de publicitate sau taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte mijloace, stabilita in suma fixa, functie de dimensiunea afisului, panoului etc).

Art. 6.3. Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati se plateste valoarea stabilita prin contractul incheiat cu Consiliul Local Galati in urma licitatiei/asocierii.

Cap. 7 Contravenții si sancțiuni

Art. 7.1. Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca potrivit legilor in vigoare, nu sunt considerate infractiuni:

- a) nerespectarea dispozitiilor articolelor 4.2.4., 5.1.26., 5.1.38, 5.2.2 - 5.2.9.

- b) nerespectarea dispozitiilor articolelor 5.3.1.

Art. 7.2. Contraventiile prevazute la art. 7.1. se sanctioneaza cu amenda:

- de la 5 milioane la 10 milioane lei pentru art. 7.1. alin. a).

- conform Legii 50/1991, modificata si completata.

Art. 7.3. Constatatrea contraventiilor si aplicarea amenzilor se va face de catre personalul imputernicit de catre Primar, stabilit prin Dispozitie a acestuia.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Anexa 1

Criterii secundare de clasificare a sistemelor publicitare:

 • a) Dupa locul de amplasare:

Pe cladiri __________________________________________C (...)

- locuinte sau locuinte+alte functiuni

- alte functiuni decat locuinte

Pe stalpi ___________________________________________S (...)

- stalpi ELECTRICA SA

- stalpi TRANSURB SA

- stalpi proprii

Autoportante

(...)

- fixe

- pe spatiul verde

- pe spatiul pietonal

- mobile

- pe autovehicule

 • b) Dupa modul de afisare

- Statice ____________________________________S (...)

- rigide

- flexibile

- Dinamice __________________________________D (...)

- electronice

- mecanice

- succesiune de imagini

- film

 • c) Dupa modul de luminare:

(...)

- Luminoase

- Luminate

- Neluminoase si neluminate

 • d) Dupa felul suportului:

- Plan

- cu o fata

- cu doua fete

- Volumetric

Anexa 2

Metodologia de autorizare

Continutul documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de urbanism

cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale beneficiarului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

plan de situatie la scara 1:500 si plan de incadrare in zona la scara 1:5000, elaborate pe suport topografic si vizate de OCPI, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a sistemului;

certificatul de inmatriculare + cod fiscal (in copie);

documentul de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (copie);

fotografii/simulari pe calculator color inainte si dupa montarea panoului publicitar.

Continutul documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei de construire

cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (Planuri cadastrale scara: 1/500 si 1/2000 cu marcarea amplasamentului);

documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;

certificatul de urbanism (copie);

proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant autorizat, care trebuie sa contina:

- plan de executie;

- sectiune prin fatada;

- detalii de prindere (vedere laterala);

- memoriu tehnic;

- fotografii /simulari pe calculator color inainte si dupa montarea panoului publicitar;

documentele, avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism;

acordul asociatiei de proprietari ai imobilului (daca este cazul).

Anexa 3

Documentatia tehnica necesara eliberarii Avizului Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice, Ecologice si Protectia Mediului Inconjurator :

- Cerere pentru amplasarea unui sistem publicitar (Formular - Anexa 5)

- Documentatie faza Certificat de Urbanism

Anexa 4

Continutul documentatiei necesare obtinerii acordului pentru activitati promotionale este :

- Cerere pentru amplasarea unui sistem publicitar (Formular - Anexa 5);

- Certificat de inmatriculare si codul fiscal al firmei beneficiare (copie);

- plan de situatie la scara 1:500;

- schita sistemului publicitar, cu mesajul publicitar aferent (daca este cazul);

- acordul proprietarilor suportului pe care va fi montat sistemul publicitar (daca este cazul);

- acordul societatii de salubrizare (daca este cazul);

- dovada platii taxei de acord pentru activitati promotionale (copie chitanta);

- copie dupa documentul de plata a taxei de reclama;

- copie dupa documentul de plata a taxei de ocupare a domeniului public (daca acordul vizeaza o activitate de promovare care se desfasoara pe domeniul public sau privat al Consiliului Local Galati).

Anexa 5


Catre DIRECTIA DE URBANISM

CERERE PENTRU AMPLASAREA UNUI SISTEM PUBLICITAR

Subsemnatul*1)

reprezentant al firmei beneficiare __________________________________________ certificat de inmatriculare ______________________ cod fiscal __________________

cu sediul*2) in judetul ___________________________________________

municipiul/orasul/comuna ____________________________ satul

_______________ sectorul _______ cod postal _______ strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____ telefon/fax ______________________________ e-mail ___________________,

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul

Galati, aprobat prin HCL nr. ... /2006, solicit amplasarea unei:

Firme


nr.


cod postal


Panouri de afisaj ___________

Corpuri de afisaj ___________

Alte tipuri de reclame _______

in judetul Galati, municipiul Galati,

o strada _______________

o terenul identificat prin

Solicit amplasarea sistemului publicitar in scopul:

Continutul materialului publicitar

Amplasarea sistemului publicitar se va face:

1. Dupa tipul de activitate promotionala:

- publicitate,

- reclama

- organizare de evenimente,

- distribuire de mostre

- altele

2. Dupa regimul juridic al amplasamentului:

- pe domeniu privat ______________________________P (...)

Persoane fizice_____PF

Persoane juridice _____________________PJ

Consiliul local al municipiului Galati ______PM

- pe domeniu public_______ ____________________Op

3. Dupa locul de amplasare:

Pe cladiri cu functiunea de: _______________________C (...)

- locuinte sau locuinte + alte functiuni_____________

-

- alte functiuni decat locuinte ____________________CM

Pe stalpi: ___________________________________

S (...) • -  stalpi ELECTRICA SA__________________________

 • -  stalpi TRANSURB SA__________________________

- stalpi proprii ‘_________________________________Autoportante ___________________________________Ap (...)

- fixe


_______


- pe spatiul verde __

- pe spatiul pietonal

TV O

TP- mobile

- pe autovehicule


____________________□


4. Dupa modul de afisare


- Statice _______________________________________S


- rigide

- flexibile

- Dinamice


- electronice

- mecanice

- succesiune de imagini

- film


5. Dupa modul de luminare:


- Luminoase _______________________Ls


□ □  □ □□□ o □ Di


- Luminate _________________________Lt

- Neluminoase si neluminate ___________Ln


6. Dupa felul suportului:


- Plan


- cu o fata

- cu doua fete

- Volumetric

Anexez:

Data _____________________


SEMNATURA,