Hotărârea nr. 499/2006

Aprobarea transportului gratuit pe doua linii pentru tinerii inclusi in proiectul scolar "A doua sansa" organizat de Inspectoratul Scolar al Judetului Galati si Alianta Romilor din Judetul Galati

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.499 din 31 10 2006

privind aprobarea transportului gratuit pe două linii pentru tinerii incluși în proiectul școlar “A doua șansă” organizat de Inspectoratul Școlar al Județului Galați și Alianța Romilor din Județul Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.95 822/10 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”b”, ”d”, “e”,alin.4, lit.”a”, alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transport gratuit pe două linii, până în luna februarie 2007, pentru tinerii incluși în proiectul școlar “A doua șansă” organizat de Inspectoratul Școlar al Județului Galați și Alianța Romilor din Județul Galați.

Lista beneficiarilor este prevă zută în anexa care face parte integrant ă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.499/31 10 2006

TABEL NOMINAL

Cu beneficiarii abonamentelor TRANSURB - liniile 102 și 26

1.

Petrică Cornel

- mediator rrom

2.

Babaciu Emanuela

- elev

3.

Călin Gheorghe

- elev

4.

Călin Vasile

- elev

5.

Constantin Fănuț

- elev

6.

Feraru Nelu

- elev

7.

Gruiță Marius

- elev

8.

Neagu Nistor

- elev

9.

Nițu Gheorghe

- elev

10.

Panait Sterică

- elev

11.

Pintilie Ilie

- elev

12.

Tecaru Vasile

- elev

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin