Hotărârea nr. 496/2006

Prelungirea contractului de asociere incheiat intre Consiliul Local al municipiului Galati si Inspectoratul Judetean de Politie Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.496 din 31 10 2006

privind: prelungirea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și Inspectoratul Județean de Poliție Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100680/24 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”e” , alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prelungirea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și Inspectoratul Județean de Poliție Galați, până la data de 31 12 2006.

Inspectoratul de Poliție a Județului Galați va asigura combustibilul necesar funcționării autoturismelor.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei