Hotărârea nr. 495/2006

Aprobarea "Strategiei de dezvoltare a sistemului centralizat de distributie a energiei termice din municipiul Galati"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.495

din 31 10 2006

privind: aprobarea „Strategiei de dezvoltare a sistemului centralizat de distribuție a energiei termice din municipiul Galați”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100 290/23 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”b” și “d” coroborat cu alin.4, lit.”e” și alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă „Strategia de dezvoltare a sistemului centralizat de distribuție a energiei termice din municipiul Galați”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei