Hotărârea nr. 493/2006

Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pentru municipiul Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.493

din 31 10 2006

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100 398/24 10 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere HG nr.1399/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judete;

Având în vedere prevederile HG nr.1368/2006 privind privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, din surse proprii și subvenții, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, în afara bugetului local, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei