Hotărârea nr. 46/2006

Numirea directorului executiv si directorilor executivi adjuncti la Politia Comunitara

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 46 din 23 02 2006

privind: numirea directorului executiv și directorilor executivi adjuncți la Poliția

Comunitară

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 458/21 02 2006 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1) și art. 16, lit. „b” din Legea 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se numește în funcția de director executiv, la Poliția Comunitară domnul TATARU ION.

Art.2 - Se numesc în funcția de director executiv adjunct, la Poliția Comunitară domnii:

  • 1. DÎRJAN GHEORGHE

  • 1. TURCU COSTICĂ

  • 2. BERTEA AURELIAN

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 — Anexele I și III la HCL nr. 585/22 12 2005, art. II se modifică în mod corespunzător.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Lucreția Roșca

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei