Hotărârea nr. 42/2006

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.42 din 23 02 2006

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI

LIBERE Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.12 914/14 02 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.22/2 02 2006 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați, pe anul 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Lucreția Roșca

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei