Hotărârea nr. 4/2006

Numirea directorului adjunct artistic la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 2 02 2006

privind numirea directorului adjunct artistic la Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 684/31 01 2006;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

Având în vedere prevederile , art.2 și art.5, alin.2 din HG nr. 442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și de artă;

Având în vedere prevederile art.68, lit. „u” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă numirea domnului Constantinescu Gabriel, în funcția de director adjunct artistic, al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei