Hotărârea nr. 394/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 26,21 mp reprezentand cota indiviza de 0,071% din terenul aferent imobilului, situat in municipiul Galati, str. Brailei nr. 29, Bl P4, sc.1, ap. 5, parter, Societatii Comerciale LIUBOVLAD SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.394 din 14 09 2006

privind: vânzarea terenului în suprafață de 26.21 mp reprezentând cota indiviză de 0.071 % din terenul aferent imobilului, situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 29, Bl P4, sc.1, ap. 5, parter, Societății Comerciale LIUBOVLAD SRL, care îl deține înfolosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82676/31 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 26.21 mp reprezentând cota indiviză de 0.071 % din terenul aferent imobilului , situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 29, Bl P4, sc.1, ap. 5, parter, Societății Comerciale LIUBOVLAD SRL, care îl deține înfolosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 26,21 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de SC LIUBOVLAD SRL, Bl P4.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei