Hotărârea nr. 383/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 8,87 mp reprezentand cota indiviza de 0,71% din terenul aferent imobilului, situat in municipiul Galati, Micro 39A, B-dul Traian Vuia nr. 29, Bl J8, sc. 2, ap. 8, parter, domnului Glucas V. Maricel care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.383

din 14 09 2006

privind: vânzarea terenului în suprafață de 8.87 mp reprezentând cota indiviză de 0.71 % din terenul aferent imobilului, situat în municipiul Galați, Micro 39A, B-dul Traian Vuia nr. 29, Bl J8, sc. 2, ap. 8, parter, domnului Glucas V. Maricel care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82706/31 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 8.87 mp reprezentând cota indiviză de 0.71 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, Micro 39A, B-dul Traian Vuia nr. 29, Bl J8, sc. 2, ap. 8, parter, domnului Glucas V. Maricel care îl deține înfolosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 8,87 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de domnul Glucas V. Maricel, bloc J8.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 25 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei