Hotărârea nr. 382/2006

Vanzarea terenului in suprafata de 16,98 mp reprezentand cota indiviza de 2,56% din terenul aferent imobilului, situat in municipiul Galati, str. 1 Decembrie 1918, Bl S5C, sc 1, ap. 4, parter, Societatii Comerciale GALENUS SRL care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.382 din 14 09 2006

privind: vânzarea terenului în suprafață de 16.98 mp reprezentând cota indiviză de 2.56 % din terenul aferent imobilului , situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, Bl S5C, sc 1, ap. 4, parter, Societății Comerciale GALENUS SRL care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82714/31 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 16.98 mp reprezentând cota indiviză de 2.56 % din terenul aferent imobilului , situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, Bl S5C, sc 1, ap. 4, parter, Societății Comerciale GALENUS SRL care îl deține înfolosință

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 16,98 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de SC GALENUS SRL, bloc S5C.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 30 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei