Hotărârea nr. 379/2006

Modificarea si completarea HCL nr.440/2005 referitor la aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Galati, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical propuse spre vanzare, conform OUG nr.110/2005

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.379

din 14 09 2006

privind: modificarea și completarea HCL nr.440/2005 referitor la aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Galați, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical propuse spre vânzare , conform OUG nr.110/2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.75 544/8 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea listei aprobate prin HCL nr.440/2005 cu lista spațiilor proprietate privată a municipiului Galați, cu destinația de cabinete medicale, prevăzută în anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.379/14 09 2006

Nr

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Supraf. Constr.

Mp.

Supraf. totala teren

Mp.

Anul darii in folosinta

Observatii

1

Stomatologie

Tiglina I

Str. Saturn nr. 2 bis

153,56

259,08

1980

2

Stomatologie infantila

Micro17, str. Gorunului ,

Parter bloc S1

201,02

33,61 din care: 28,41cota exclusiva 5,20cota indiviza

1979

3

Stomatologie

Mazepa, str. Lapusneanu nr.28 A

384,57

583,23

1970

4

Stomatologie

Micro 38, str. Nucului nr. 3

317,65

989,70

1979

5

Stomatologie

Pediatrica

Tiglina II, str. Constructori lor nr. 33 A

364,16

2854,615

1975

6

Dispensar nr. 6

Micro 17, str. Gorunului , parter bloc S2

201,16

30,31 din care: 25,07 cota exclusiva 5,24 cota indiviza

1979

7

Dispensar 1-2-3 pediatrie

Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr. 1

179,71

287,85

1977

8

Dispensar 1-2-3 adulti

Tiglina I, str. Saturn nr. 18

179,71

688,89

1977

9

Dispensar comasat adulti+pediatrie nr. 4,5,15,29

Tiglina III, str. Ghe. Asachi nr. 11

525,53

709,86

1972

10

Dispensar comasat adulti +pediatrie 17,25

Str. 1Decembrie 1918, parter bloc S9D

145,39

45,81cota indiviza

1987

11

Dispensar comasat pediatrie 7,8,24,32

Str. Brailei nr. 236 parter bloc E6

500,49

71,68 din care:

25,48 cota exclusiva

46,20 cota indiviza

1979

12

Dispensar medical

12,19

Str. Rosiori nr. 33

174,17

267,53

1967

13

Dispensar medical pediatrie, 16,21,23, 26,27

Micro 40, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 4 A

188,00

261,165

1977

14

Dispensar medical adulti 16,21,23

ALA - Su=126,51

Micro 38, str. Ionel Fernic nr. 4 A

377,20

2538,10

1991

15

Dispensar nr. 18

Str. G.Cosbuc nr. 259

190,82

555,84

1983

16

Dispensar nr. 22

Micro 21, b-dul Dunarea nr. 23 parter bloc D8

138,30

1979

17

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

265,77

430,23

1906

18

Dispensar comasat

10,11,14,20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

470,21

1455,10

1900

19

Str. Eroilor nr. 34

1962

9

Centrul de Diagnostic si Tratament

1242,10

3980

  • * Mai putin partea de

imobil transmisa   in

domeniul public   al

judetului               si

administrarea Consiliului    Judetean

Galati in conformitate cu          prevederile

Hotararilor Consiliului Local nr. 195/2003, 215/2003 si a Hotararii Consiliului    Judetean

Galati nr. 298/2003

  • * Mai putin partea de imobil atribuita in folosinta gratuita pe 10 ani, Universitatii

« Dunarea de Jos »-Facultatea de Medicina in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 118/06.04.2006

  • * Mai puțin spațiul în care funcționează în prezent Medicina Sportivă, Comisia de expertiză a capacității de muncă, Cabinetul de planificare familială, spațiile în care funcționează Comisia de evaluare a

persoanelor cu handicap, spațiul ocupat de Sindicatul Sanitas.

20

Policlinica cu plată/ Țiglina II

Țiglina II, str. Brăilei nr.136C

378,25

1007,54

1975

21

Cabinete medicale

Str. Eroilor nr.10

Su - 106,23

Teren af. constructiei

1927,

1950,

1962

22

Cabinete medicale

Str. Eroilor nr.12

Su - 40,10

Teren af. constructiei

1925

1929

23

Cabinete medicale

Str. Lupeni nr.1-3

Su - 303,13

Teren af. Constructiei, in cota indiviza

1930

Președinte de ședință

Găvan Eugen