Hotărârea nr. 378/2006

Modificarea si completarea HCL nr. 442/20.12.2002 referitor la aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii, proprietate privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/2002

H O T Ă R Â R E A nr.378

din 14 09 2006

privind modificarea și completarea HCL nr. 442/2012 2002 referitor la aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.75 542/8 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea anexei VII a HCL nr.442/2002, cu spațiile prevăzute în anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se anulează pozițiile 25, 26, 27,30, 39-43, 45, din anexa VII a HCL 442/2002.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Președinte de ședință

Găvan Eugen              ANEXA A la HCL nr.378/14 09 2006

Nr. crt.

Titularul contractului de închiriere/Adresa spațiu

Poziția/Anexa, din H.C.L. nr.

442/2002

Destinația spațiului

Contracte de închiriere/Termen de valabilitate

Suprafață utilă (mp.)

1.

P.F. Chirițescu Valeria

Str. Eroilor nr. 10

25/VII

Cabinet medical

294/84/07.04.2000 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 36,48 mp.

2.

S.C. F.B. CRISTIANA S.R.L. -Federanciuc B.

Str. Eroilor nr. 10

26/VII

Cabinet medical

294/137/19.04.2000 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 30,55 mp.

3.

P.F. Popovici Maria Str. Eroilor nr. 10

27/VII

Cabinet medical

49722/19.09.2001 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 39,20 mp.

4.

P.F. Ierima Alexandru

Str. Eroilor nr. 12

30/VII

Cabinet medical

46916/30.09.2001 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 40,10 mp.

5.

S.C. RANDY S.R.L.

Nicolau Mircea Doru

Str. Lupeni nr. 1-3

39/VII

Cabinet stomatologic

-Birou

-Prestări servicii -Depozit

41822/02.02.2006 - termen de valabilitate 1 an

S.totală = 64,15 mp. S.u.= 32,03 mp.

S.u. = 23,98 mp.

S.u. = 8,37 mp.

6.

Avram Aurelian

Avram Magdalena Manolescu Elena Popa Lucia Maria

Str. Lupeni nr. 1-3

40/VII

Cabinet stomatologic + Laborator dentar

4512/397/25.04.1997 - termen de valabilitate 1 an

Act adițional nr. 1/1998

S.u. = 76,85 mp.

7.

S.C. ELCONI S.N.C.

Nicolau Elena

Str. Lupeni nr. 1-3

41/VII

Cabinet medical

11296/10.07.2005 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 24,89 mp.

8.

P.F. Nină Ionel Nină Victoria Str. Lupeni nr. 1-3

42/VII

Cabinet medical

42654/07.04.2004 - termen de valabilitate 1 an

S.u. = 89,41 mp.

9.

P.F. Dragomirescu Ecaterina Str. Lupeni nr. 1-3

43/VII

Cabinet tehnică dentară

294/213/19.11.2004 - termen de valabilitate 4 ani

S.u. = 31,60 mp.

10.

S.C. DENTIX S.N.C. Avram Gogu

Str. Lupeni nr. 1-3

45/VII

Prestări servicii

49986/11.08.2004 - termen de

valabilitate 1 an

S.u. = 16 mp.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9