Hotărârea nr. 377/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.214/4.07.2006 referitor la atribuirea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executarii constructiilor de locuinte proprietate privata - prin credit ipotecar, a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata totala de 22 424 mp si concesionarea catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor, a cotei indivize de teren aferent acestora

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.377

din 14 09 2006

privind:modificarea și completarea art.1 al HCL nr.214/4 07 2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării construcțiilor de locuințe proprietate privată - prin credit ipotecar, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață totală de 22 424 mp și concesionarea către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, a cotei indivize de teren aferent acestora

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 064/15 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2^1 din Legea nr.152/1998 privind înființarea ANL, actualizată;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din HG nr.592/2006 privind completarea și modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL;

Având în vedere prevederile art.125 și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 * 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

HOTĂRĂȘTE

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.214/4 07 2006, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru

Locuințe, pe durata executării construcțiilor de locuințe proprietate privată - prin credit ipotecar, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață totală de 21 968 mp, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei