Hotărârea nr. 376/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.118/6.04.2006 referitor la atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 12 ani, Universitatii "Dunarea de Jos" - Facultatea de Medicina, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34, modificata si completata de HCL nr.218/4.07.2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.376 din 14 09 2006

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.118/6 04 2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită pe termen de 12 ani, Universității „Dunărea de Jos”-Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34, modificată și completată de HCL nr.218/4 07 2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 692/12 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile.art.38, alin.2, lit.”c” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.I al HCL nr.118/6 04 2006, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe termen de 12 ani, Universității „Dunărea de Jos” - Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Galați, str. Eroilor nr.34, respectiv Sexec totală =958,28 mp și Scom totală =191,22 mp, conform planurilor de situație anexate.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei