Hotărârea nr. 375/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.117/6.04.2006 referitor la trecerea din administrarea Directiei Judetene de Sanatate Publica - Centrul de Diagnostic si Tratament in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.375 din 14 09 2006

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.117/6 04 2006 referitor la trecerea din administrarea Direcției Județene de Sănătate Publică - Centrul de Diagnostic și Tratament în administrarea Consiliului Local al municipiuluzi Galați a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 688/12 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile.art.38, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.I al HCL nr.117/6 04 2006, care va avea următorul cuprins:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

„Art. 1— Se aprobă trecerea din administrarea Direcției Județene de Sănătate Publică - Centrul de Diagnostic și Tratament în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34, respectiv Sexc totala=513.78 mp și Scom totală=635.72 mp, conform planurilor de situație anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei