Hotărârea nr. 364/2006

Numirea unor membri in Consiliul Consultativ la Spitalul nr.1, din str. Traian

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.364 din 14 09 2006

privind numirea unor membri în Consiliul Consultativ la Spitalul nr.1, din str. Traian

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 062/12 09 2006;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Galați;

Având în vedere prevederile art.186, alin.2, lit.”c” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă numirea în Consiliul Consultativ la Spitalul nr.1, a următorilor membri:

1 .Stamate Doina

2. Giușcă Georgelia

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei