Hotărârea nr. 362/2006

Aprobarea statului de functii si organigramei Cantinei de Ajutor Social din Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.362 din 14 09 2006

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Cantinei de Ajutor Social din

Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 892/29 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Cantina de Ajutor Social din Galați.

Organigrama este prevăzută în anexa I și statul de funcții este prevăzut în anexa II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei