Hotărârea nr. 361/2006

Aprobarea statului de functii si organigrama Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.361 din 14 09 2006

privind aprobarea statului de funcții și organigrama Teatrului Dramatic „Fani

Tardini” din Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 890/ 29 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă statul de funcții și organigrama Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați.

Organigrama este prevăzută în anexa I, statul de funcții este prevăzut în anexa II, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei