Hotărârea nr. 36/2006

Aprobarea preturilor si tarifelor pentru apa potabila, apa de profunzime si canalizare practicate de catre SC APA CANAL SA

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.36

din 23 02 2006

privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru apa potabilă, apa de profunzime și canalizare practicate de către SC APA CANAL SA

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 15 964/21 02 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul nr. 4733/17 02 2006 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Având în vedere prevederile art .32, lit.”e” din OG nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, actualizată, aprobată de Legea nr. 634/2002;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă prețurile și tarifele pentru apa potabilă, apa de profunzime și canalizare practicate de către SC APA CANAL SA :

populație

rest utilizatori

Apa potabilă livrată în municipiul Galați

1,73 RON/mc

1,45 RON/mc

Apa potabilă din subteran livrată în comunele situate pe traseul de aducțiune - refulare Vadu Roșca - Salcia - Liești

1,27 RON/mc

1,07 RON/mc

Canalizare - evacuare ape uzate în municipiul Galați

0,37 RON/mc

0,31 RON/mc

care se vor aplica începând cu data validării prezentei hotărâri:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare pentru populație conțin TVA în cotă de 19 % conform prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, iar pentru restul utizatorilor nu conțin TVA.

Art.2 - Prețurile și tarifele aprobate la art.1 includ o cotă de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 3%, respectiv 0,04 lei/mc la apă potabilă livrată în municipiul Galați, 0,03 lei/mc la apă potabilă din subteran, precum și 0,01 lei/mc la canalizare-evacuare ape uzate.

Art.3 - Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare de 3% se virează până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, într-un cont distinct și se utilizează cu avizul Primarului municipiului Galați, pentru realizarea programului prevăzut în anexa la HCL nr.249/2005.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Lucreția Roșca

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei