Hotărârea nr. 358/2006

Aprobarea Contractului colectiv de munca incheiat intre Primar si Sindicatul Independent al Primariei municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.358 din 14 09 2006

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă încheiat între Primar și Sindicatul Independent al Primăriei municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 600/14 09 2006;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Galați;

Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.130/1996, republicată, actualizată, privind contractul colectiv de muncă;

Având în vedeere prevederile art.61 din Legea nr.188/1999 republicată, actualizată privind Statutul funcționarilor publici;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 — Se aprobă Contractul colectiv de muncă încheiat între Primar și

Sindicatul Independent al Primăriei municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei