Hotărârea nr. 356/2006

Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pentru municipiul Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.356 din 14 09 2006

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.85 926/12 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.94 818/28 08 2006;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.4, lit.”a” din din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, din venituri proprii și subvenții, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei