Hotărârea nr. 355/2006

Validarea mandatului domnului consilier Cercelaru Marcel

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.355 din 14 09 2006

privind validarea mandatului domnului consilier Cercelaru Marcel

Consiliul local al municipiului Galați

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86948/14 09 2006;

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 86328/13 09 2006;

Având în vedere prevederile art. 92, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile

autorităților administrației publice locale, actualizată;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Cercelaru Marcel.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 355.doc