Hotărârea nr. 354/2006

Incetarea mandatului domnului consilier Parlog Vasile

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.354 din 14 09 2006

privind încetarea mandatului domnului consilier Pârlog Vasile

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere referatul constatator nr. 86946/14 09 2006;

Având în vedere prevederile art.88, lit.”c” din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.”a”, art.12, alin.1 și 2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Pârlog Vasile și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 354.doc