Hotărârea nr. 351/2006

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in Galati, UTR 41, str. Tecuci, in vederea realizarii unui ansamblu de locuinte

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.351 din 1 08 2006

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Galați, UTR 41, str. Tecuci, în vederea realizării unui ansamblu de locuințe

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.239 897/1 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizata pana la data de 16 iulie 2006;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.68, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Galați, UTR 41, str. Tecuci , în vederea realizării unui ansamblu de locuințe, beneficiar SC CBS GROUP SRL, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.'

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei