Hotărârea nr. 349/2006

Aprobarea Regulamentului privind modul de atribuire a terenurilor in vederea realizarii extinderii la blocuri de locuinte sau pentru alte destinatii

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.349 din 1 08 2006

privind: aprobarea Regulamentului privind modul de atribuire a terenurilor în vederea

realizării extinderii la blocuri de locuințe sau pentru alte destinații

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.41 868/10 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit” c” , alin.5 și alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2*1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Regulamentul privind modul de atribuire a terenurilor în vederea realizării extinderii la blocuri de locuințe sau pentru alte destinații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

'                                 la HCL nr.349/1 08 2006

Regulament privind modul de atribuire a terenurilor în vederea realizării extinderii la blocuri de locuințe sau pentru alte destinații.

ACTE NORMATIVE

Legea nr.5o/i99i-actualizată și republicată în 2006 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ordinul nr.1430/2005 -Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 H.G. nr.525/1996 - Regulamentul general de urbanism.

Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

H.G.nr.548/08.07.1999 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

SCOPUL REGULAMENTULUI

Stabilirea concreta a procedurilor , documentelor , termenelor si responsabilitatilor în legatură cu regimul urbanistic ,administrativ si Juridic de realizare a extinderilor la parterele de bloc a unor constructii , pe terenul municipiului . In plus :

 • - prezentul regulament reprezinta un raspuns la solicitarile numeroase venite din partea cetatenilor privitor la utilizarea terenurilor adiacente blocurilor de locuinte ;

 • -  instituie un mecanism legal si liniar de folosinta a acestor terenuri aflate in proprietatea autoritatii locale ;

 • - asigura o uniformitate din punct de vedere al urbanismului ;

 • - sprijina initiativele cu caracter economic si social ;

 • - elimina posibilele susceptibilitati de tratament diferential intre petenti ;

 • - sporeste eficienta actelor de administrare si asigura transparenta lor ;

 • - atrage venituri la bugetul local;

 • -  incadreaza masura in mecanismul de implementare a sistemului de management al calitatii .

 • -   evitarea cheltuielilor suportate de petent în situația neîncadrării solicitării acestuia la prevederile actelor normative în vigoar

CAPITOLUL I

DESCRIERE

Regulamentul priveste situatia extinderii unor spatii la parterul blocurilor de locuințe cu destinația , locuințe sau spatii cu alta destinație.

Regulamentul se adreseaza persoanelor fizice și juridice care detin in proprietate spatii de locuit aflate la parterul blocurilor si care opteaza pentru extinderea acestora in anumite conditii stabilite prin prezentul regulament .

La nivelul unui imobil ( bloc de locuinte ) pot exista mai multe extinderi , situate in diferite pozitii , dar care, se vor armoniza constructiv si urbanistic cu constructia de baza.

Pentru solutionarea tuturor solicitarilor , extinderile vor fi obligatoriu precedate de :

 • -  avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

 • -  elaborarea unui P.U.D.acolo unde este cazul, pe cheltuiala solicitantului, pe frontul stradal propus de comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Cedarea folosintei terenului pentru extindere se va realiza prin atribuire directa.

Atribuirea suprafetelor de teren necesare extinderilor se va face la cererea solicitanților prin perfectarea contractului de dare în folosință pe perioadă determinată prin atribuire directă.

Valoarea chiriei , respectiv a redeventei , se stabileste prin Hotarare a Consiliului Local .

Dimensiunile extinderii , vor fi cele care vor rezulta doar din considerente de ordin urbanistic si de aliniere . Extinderea nu poate depasi aliniamentul proprietatii petentului , nu va ingradi accesul spre alte proprietati si nici nu va obtura diverse goluri de usi si ferestre ale acestora . De asemeni , extinderile vor face corp comun cu unitatea de baza.

Termenul de dare în folosință va fi de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părților .

Concesionarea terenului prin atribuire directă se va obține la cererea solicitantului titular al dreptului de folosință cu durată determinată.

CAPITOLUL II

REGLEMENTĂRI PRIVIND NOȚIUNEA DE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI DOMENIULUI PRIVAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE

Domeniul public al municipiului Galați este alcătuit din:

 • a) strazile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora;

 • b) sistemele de alimentare cu apa, cu terenurile aferente:

 • - statiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puturi, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;

 • - statiile de tratare a apei;

 • - statiile de pompare si repompare a apei;

 • - rezervoarele de inmagazinare a apei;

 • - castelele de apa;

 • - conductele de aductiune si distributie a apei pana la limita proprietatii consumatorilor;

 • c) sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente:

 • - colectoarele si retelele de canalizare de la limita proprietatii evacuatorilor pana la statia de epurare a apelor uzate;

 • - statiile de pompare si repompare a apelor uzate;

 • - bazinele de retentie a apelor uzate;

- statiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a namolurilor;

- colectoarele de evacuare si gurile de varsare a apelor uzate ?n receptor;

 • d) sistemele de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente:

- retelele de transport si distributie a energiei termice pana la limita proprietatii consumatorilor;

- punctele termice;

- constructiile si instalatiile auxiliare;

 • e) sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor, cu terenurile aferente:

- punctele de colectare si depozitele de deseuri;

- constructiile si terenurile special amenajate, destinate sortarii, tratarii, valorificarii si incinerarii deseurilor;

 • f) sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:

- retelele electrice de contact, aeriene sau la sina;

- liniile de tramvai ;

- statiile electrice de transformare si racordurile de energie electrica;

 • g) sistemele de infrastructura privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente:

- pietele agroalimentare, târgurile si oboarele;

- lacurile si plajele, daca nu au fost declarate de uz sau de interes public national;

- parcurile publice, zonele de agrement si strandurile;

- gradinile botanice si zoologice;

- spatiile verzi amenajate de interes public , parcarile si terenurile de joaca pentru copii;

- bazele sportive;

- cismelele publice, baile publice si grupurile sanitare publice;

- semafoarele si indicatoarele de circulatie;

- cimitirele si crematoriile umane;

 • h) terenurile si clădirile în care își desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultura, camine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, gradinite, camine, spitale, policlinici, camine de copii, de batrâni si pentru persoane cu handicap si alte asemenea institutii;

 • i) locuintele sociale;

 • j) adăposturile ALA;

 • k) statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;

 • l) bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national;

 • m) terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat.

Dreptul de proprietate publică aparține statului -sau unităților administrativ teritoriale- asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

Față de acestea ,statul - sau unitățile administrativ teritoriale - exercită posesia, folosința și dispoziția, în limitele și în condițiile legii.

Deci un bun care face parte din domeniul public nu poate fi înstrăinat sub nici o formă, acesta trebuind să rămână, în mod permanent, spre uzul și folosința colectivității publice.

Domeniul privat al municipiului Galați este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lui , care nu fac parte din domeniul public ,neafectate direct unui interes general și care sunt administrate în conformitate cu normele dreptului civil.

Bunurile aflate în proprietatea privată a municipiului Galați sunt supuse regimului juridic de drept comun dacă legea nu dispune altfel.

CAPITOLUL III

PROCEDURI DE LUCRU

CONCESIONAREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ SAU DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE APARȚIN MUNICIPIULUI

 • 1. Terenurile proprietate privată pot fi date în folosință pe termen limitat pentru extinderi la parter de bloc pentru realizarea de spatii cu alta destinatie sau balcoane.

 • 2. Terenul necesar extinderii va fi stabilit prin Certificat de Urbanism, avizat de comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător

Cerința de concesionare prin atribuire directă sau de dare în folosință pe durată determinată va fi înscrisă în Certificatul de urbanism ,conform art.15 din Legea nr.50/1991-actualizată și republicată în 2006 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ținându-se seama de solicitarea opțiunii exprimată de petent.

Respectarea termenelor de raspuns este obligatorie .

Prezentul regulament va fi afisat la sediul Primariei municipiului Galati si pe pagina de Web:www.primaria .galați.ro

 • 3. ETAPE PREMERGĂTOARE REALIZARII DOCUMENTAȚIEI

3.1. SOLICITAREA PETENTULUI

Petentul va depune o solicitare în scris adresată Primăriei municipiului Galati la sediul secundar al acesteia ( fostul BRD ) sau o scrisoare recomandată prin care solicita atribuirea terenului în vederea construirii.

Scrisoarea sau cererea are caracter informativ și urmărește edificarea asupra oportunității și legalității cererii sale de realizare a unei extinderi și manifestarea opțiunii de acordare a terenului.

Solicitarea petentului va fi însoțită de :

-date de identificare petent , inclusive telefon;

-cerere pentru obtinerea folosintei sau a concesiunii;

-date de identificare imobil cu specificarea calitatii petentului ( proprietar) ;

 • - plan de incadrare in zona 1: 1000 ;

 • - plan de situatie pe suport topografic 1: 500;

- functiunea pentru care se solicita extinderea ;

Informatii despre modul de intocmire a acestor documente se vor obtine de la sediul secundar al Primariei .

Toate solicitările petenților vor fi prezentate comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător în termen de 5 zile de la data înregistrării.

3.2 RASPUNS PRIMARIE

Pe baza documentelor primite , în termen de 30 de zile , Primăria va răspunde în scris petentului sau direct cu privire la avizul acordat de comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător.

Dupa răspunsul favorabil emis de Primărie petentul se va adresa compartimentului desemnat de Primar pentru întocmirea contractului de obținere a terenului solicitat.

Petentului i se mai cere sa prezinte urmatoarele documente :

 • -  actul de proprietate al spatiului pentru care solicta extinderea;

 • -  certificat de urbanism;

 • -  actul notarial al coproprietarilor si Hotararea generala a Asociatiei de proprietari/locatari ,exprimat de 2/3 din proprietarii tronsonului afectat de extindere și obligatoriu de vecinii direct afectați;

acordul notarial trebuie sa cuprinda :

 • -  acordul privind folosinta trotuarului de protectie , limitrof suprafetei construite a blocului

 • -  acordul privind schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu cu alta destinatie , daca este cazul

 • -  acordul privind extinderea la parterul blocului.

 • acordul unic emis de Comisia de Acorduri Unice din cadrul

Institutiei Arhitect Sef , la solicitarea persoanei interesate . Acest acord se emite in termen de 30 de zile de la depunerea fiselor tehnice , semnat de Arhitectul         Sef al

municipiului Galati si Primarul municipiului Galati .

 • documentatii de urbanism intocmite in conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicată

 • -  pagina de titlu

 • -  tabel de responsabilitati

 • -  studiu de oportunitate intocmit de arhitectul sef elaborator al proiectului

 • -  memoriu justificativ

 • -  plan de incadrare in localitate

 • -  plan de incadrare in zona 1:1000

 • -  plan de situatie 1: 500 pe suport topografic cu viza OCPI

 • -  plan detaliu 1:200

 • -  plan parter 1:50 sau 1:100

 • -  plan etaj 1:50 sau 1:100,daca este cazul

 • -  sectiune transversala 1;50 sau 1:100

- ridicare topografica vizata de Oficiul Judetean de Cadastru ,Geodezie si Cartografie , inclusiv inventarul de coordonare in sistem stereo 70,verificata de Serviciul Cadastru din Directia Gestiunea Patrimoniului

- fatade de scara 1:100 sau 1:50

- acte protocol,certificate de inregistrare la ORC

- perspectiva volumetrica, dupa caz

CAPITOLUL IV

DOCUMENTE

Toate documentele vor fi redactate în limba romana iar redactarea lor va fi efectuată pe imprimantă sau la o masină de scris.

Documentele vor fi prezentate in original ,mai putin cele care se refera la un titlu de proprietate sau la documente de identificare /functionare a persoanei fizice sau juridice.

întotdeauna va exista la depunerea documentelor o lista de opis unde funcționarul public care receptioneaza actele va semna pe exemplarul care ramane la petent pentru conformitate.

De integritatea documentelor depuse raspunde fiecare compartiment implicat prin transmiterea acestora pe baza de semnatura.

CAPITOLUL V

RELATIA CU CETATEANUL

Relatia cu cetateanul se bazeaza pe principiile asigurarii transparentei, respectarii termenului asumat si al eficientei actelor de administrare in rezolvarea solicitarii acestora in conditiile legii .

Pentru a se putea desfasura aceasta relatie , la sediul secundar al Primariei vor fi afisate in clar toate care sunt cerintele legale pentru satisfacerea solictarii cetatenilor , care sunt documentele , care este continutul lor , termenele de realizare si responsabilii dupa caz .

CAPITOLUL VI

CLAUZE FINALE SI TRANZITORII

Persoanele implicate în realizarea prevederilor prezentului regulament , raspund de activitatea depusa in conformitate cu continutul Legii Functionarilor Publici si a ROF - Primaria Galati .

Modificarea , completarea sau anularea prezentului regulament se poate realiza doar cu aprobarea Consiliului Local Galati .

Dosarele pe rol vor fi soluționate conform dispozițiilor prezentului regulament după validarea acestuia de către Prefectura județului Galați.

Primarul va stabili compartimentul care va soluționa aceste cereri.

Vizat ,

Instituția Arhitect Șef Arh.Eleonora Doina Marin

Direcția Gestiunea Patrimoniului Ing.Mariana Vrânceanu


Serviciul Contencios Juridic

C.J. Patruta Tincuta


Compartiment Concesionari si vanzari terenuri Ionel Burtea


PREȘEDINTE

de Ședință,

CARMINA MUȘAT