Hotărârea nr. 348/2006

Modificarea si completarea HCL nr.384/30.10.2003 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in municipiul Galati.

H O T Ă R Â R E A nr.348 din 1 08 2006

privind modificarea și completarea HCL nr.384/30 10 2003 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 334/25 08 2005;

Având în vedere raportul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(1) și art. 68 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordinul 275 / 2003 al M.A.P. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38 / 2003;

Având în vedere prevederile Ordinului 1170 / 2003 al M.T.C.T. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38 / 2003;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 9 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.384/2003, care va avea următorul cuprins:

Art.2: Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi un număr de 850 de autorizații taxi permanente pentru o perioadă de 5 ani din care 567 autorizații pentru operatorii de transport și 283 autorizații taxi pentru taximetriștii independenți. Distribuirea acestor autorizații se va face pe baza procedurii stabilite de Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor permanente și sezoniere.”

Art. II- Se aprobă modificarea și completarea art.10 al HCL nr.384/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.10: Se aprobă lista locurilor de așteptare - staționare a taxiurilor pentru transport persoane prevăzută în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport de numărul de autorizații taxi permanente ce se vor emite este de 50 de locuri la 100 de autorizații.

Lista locurilor de așteptare a taxiurilor pentru transport bunuri, se va stabili după autorizarea acestei activități.”

Art.III - Se aprobă completarea art.7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în municipiul Galați, cu alin.6, care va avea următorul cuprins:

(6) În activitatea de taximetrie intră numai autoturisme cu vechime maximă de 5 ani, începând cu 1 08 2006, iar înlocuirile de autoturisme vor fi permise numai cu autoturisme care să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:nu mai vechi de 5 ani și nu mai vechi decât autoturismul înlocuit.

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.'

Art.V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA 4

la H.C.L 348. nr.1 08 2006

L I S T A

locurilor de așteptare - staționare a taxiurilor

Nr. crt.

Locația

Nr. locuri

1.

Str. Gării - Stația C.F.R.Galați

30

2.

Str. Domnească - Grădina Publică

10

3.

Str. N.Bălcescu - Hotel Dunărea

20

4.

Str. N.Bălcescu - Biserica Mavramol

10

5.

Str. Traian - Piața Centrală

20

6.

Str. Al.Măcelaru intersecție cu str. G.Coșbuc (benzinărie MHC)

10

7.

Str. Al.Măcelaru intersecție cu str. Traian (SC DELTACAR SRL)

10

8.

Str. Portului - Gara Fluvială

15

9.

Str. Brăilei intersecție cu str. I.L.Caragiale (A.C.R.)

5

10.

Str. Brăilei - Spitalul de urgență „Sf. Apostol Andrei”

5

11.

Str. Brăilei intersecție cu str. Macului

15

12.

Str. Brăilei intersecție cu str. Morilor (parcare)

10

13.

Trecere Bac

15

14.

Str. Domnească - Complex Studențesc

5

15.

Str. Prel. Brăilei intersecție cu str. Oltului

10

16.

Piața Energiei - magazin Elvila

5

17.

Str. T.Vuia intersecție cu str. H.Coandă

5

18.

Bld. Milcov - Complex Comercial Micro 40

10

19.

Str. G.Coșbuc - Hotel Sofin

10

20.

Str. Oțelarilor - Stația capăt troleibuz Micro 19

10

21.

Str. Lebedei - Bingo Europa

10

22.

Str. Oțelarilor - Complex Billa

10

23.

Str. Traian - Spitalul Militar

5

24.

Str. Stadionului - Turnul de Televiziune

5

25.

Str. Portului - Vama Galați

5

26.

Șantierul Naval - SC DAMEN SA

5

27.

Bd. Marii Uniri - Hotel Vega

5

28.

Str. Traian - Complex METRO

10

29.

Str. Basarabiei intersecție cu str. Tecuci

10

30.

Str. Traian intersecție cu str. Basarabiei

10

31.

Str. Milcov intersecție cu str. Feroviarilor

10

32.

Str. Siderurgiștilor aferent bl. M3A (în apropierea Pieței Energiei)

5

33.

Str. H.Coandă - Depozit farmaceutic

10

34.

Str. Tecuci intersecție cu str. 1 Decembrie 1918

5

35.

Str. Al. Lăpușneanu intersecție cu str. Brăilei

5

36.

Str. Reg. 11 Siret - Complex Francezi

5

37.

Parcare Parc Cloșca

5

38.

Universitatea DANUBIUS - Parcare

5

39.

Cimitir Cătușa - bl. B3

5

40.

Prelungirea Brăilei - Capăt traseu 9

5

41.

Str. N. Leonard nr. 1, bl. C1

5

42.

Str. Movilei - intersecție cu bld. G. Coșbuc (parcare)

5

43.

Cimitir Eternitatea - parcare

5

44.

A.N.L. Micro13, bl. L1

5

45.

Str. Anul Revolutiei 1848 - intersecție cu str. Basarabiei

5

46.

Str. Traian - Spitalul ELENA DOAMNA

5

47.

Parc CFR - str. Brateș

5

48.

Str. Basarabiei - HIDROTEHNICA

5

49.

Micro 39, Str. I. Fernic, zona bl. B1 - N19 (parcare)

5

50.

Micro 39, Str. I. Fernic 37, bl. C2 - parcare

5

51.

Str. Gr. Ventura - COMAT

5

TOTAL

420

Fiecare stație va fi prevăzută cu o placă indicatoare cu însemne distinctive pe care va fi înscris nr. stației și nr. de locuri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina