Hotărârea nr. 345/2006

Acceptul trecerii fara plata a Filialei SC ELECTROCENTRALE Galati in domeniul public al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 345 din 1 08 2006

privind: acceptul trecerii fără plată a Filialei SC ELECTROCENTRALE Galați în domeniul public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.73 342/1 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.4, lit.”a”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea fără plată a Filialei SC ELECTROCENTRALE Galați SA, din domeniul privat al statului și din patrimoniul SC TERMOELECTRICA SA , în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

Art.2 - Se aprobă  comandarea unui studiu privind performanța

ELECTROCENTRALE Galați SA, precum și optimizarea funcționării.

Plata studiului se va face de la cap.51 02 a bugetului municipiului Galați..

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei