Hotărârea nr. 344/2006

Modificarea si completarea HCL nr.333/21.06.2005 referitor la stingerea obligatiilor fiscale ale SC PRODAS SA, prin trecerea in proprietatea publica a municipiului Galati a imobilului - teren - situat in Galati, str. Smardan nr.1 - cartier Filesti

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 344

din 1 08 2006

privind: modificarea și completarea HCL nr.333/21 06 2005 referitor la stingerea obligațiilor fiscale ale SC PRODAS SA , prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a imobilului —teren - situat în Galați, str. Smârdan nr.1 -cartier Filești

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.73 218/1 08 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 163 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.333/21 06 2005, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă stingerea obligațiilor fiscale ale SC PRODAS SA, prin trecerea în proprietatea privată a municipiului Galați a imobilului --teren - situat în Galați, str. Smârdan nr.1 - cartier Filești, în suprafață de 17 351,27 mp, în conformitate cu prevederile art.163 a OG nr.92/2003.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.333/21 06 2005, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Valoarea bunului imobil în suprafață de 17 351,67 mp rămâne în cuantum de 1 863 000 000 lei ROL.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei