Hotărârea nr. 32/2006

Modificarea si completarea art.3 din HCL nr.494/2005 referitor la concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Stadionului

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 2 02 2006

privind: modificarea și completarea art.3 din HCL nr.494/2005 referitor la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Stadionului

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 360/31 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 13, alin.1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr.494/2005, care va avea următorul cuprins:

„Art.3 - Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului prevăzut la art.1, individualizat în anexa II A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ArtJH-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA II A

Nr. 32/2 02 2006

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea terenului situat in Galati _________________________

1.OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1.Pe terenul situat ________________________________________

precizat in planul de situatie anexat, in suprafata de ______________ regim de inaltime

________ se va realiza o investitie cu destinatia de ______________ in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. _________ eliberat de Serviciul Autorizari.

Scopul realizarii acestei ____________________________________ este

acela de __________________________________________________.

 • 1.2.Terenul situat la adresa de mai sus apartine domeniului privat al Consiliului Local.

1.3.Investitia va respecta toate prevederile planului urbanistic general.

 • 1.4.Terenul nu dispune de utilitatile edilitare.

 • 2. DURATA CONCESIUNII

  • 2.1. Terenul situat in Galati, _________________________________ se

concesioneaza pe o durata de ______ ani in conformitate cu Hotararea Consiliului Local

al municipiului Galati nr. ________________, durata recuperarii redeventei fiind de cel

mult 25 ani.

 • 2.2. Concedentul are dreptul de a realiza lucrari de interes public la limita amplasamentului cu conditia notificarii intentiei catre concesionar cu 6 luni inainte.

 • 3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism nr. ____________________ si va fi calculat pentru gradul 8 de seismicitate.

 • 3.1. Tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu ambientul arhitectural zonal.

 • 3.2. Concesionarul este obligat sa realizeze lucrarea astfel incat investitia propusa sa nu aiba un impact negativ asupra imaginii stradale.

 • 3.3.Terenul adiacent va fi ingrijit si intretinut pe cheltuiala concesionarului.

 • 3.4.Amplasarea in teren ca si accesele vor fi proiectate astfel incat sa se asigure circulatia in zona respectand reglementarile impuse de HG. nr. 525/1996.

 • 3.5.Durata de executie a obiectivului va fi de cel mult 24 luni.

 • 4.ELEMENTE DE PRET

  • 4.1.Pretul minim al concesiunii pentru terenul situat in Galati, _____________

__________________________, este de ______________ lei/mp/an si a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata si republicata si a fost calculat avandu-se in vederea pretului de vanzare (la cursul pietii), zona de amplasare, echipare tehnico-edilitara existenta, caracteristicile geotehnice, facilitatile de transport etc. pe baza metodei de calcul a pretului pentru terenurile destinate constructiei in municipiul Galati.

 • 4.2.Pretul concesiunii terenului licitat, care va fi cel putin egal cu cel stabilit la pct.

 • 4.1. de mai sus, va fi indexat anual cu rata inflatiei.

 • 4.3.Modul de achitare al pretului concesiunii cat si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

4.4Ofertantii, in acord cu prevederile art. 18/L.219/1998 si art. 27 si 29 din HG. 216/1999, odata cu prezentarea ofertei tehnico-economice, vor mai depune si documente din care sa rezulte, obligatoriu, respectarea cumulativa a urmatoarelor:

-ofertantul probeaza cu documente legale existenta finantarii necesare sustinerii proiectului, la o valoare cel putin egala cu cea ofertata in documentatie;

-angajament (declaratie in forma autentica) privind asumarea costurilor necesare lucrarilor tehnico-edilitare ce privesc retelele de utilitati ale municipalitatii din zona afectata de concesiune;

-ofertantul nu are datorii la bugetul local sau de stat si nici esalonari;

-ofertantul are o cifra de afaceri (in anul anterior licitatiei) cel putin egala cu valoarea investitiei ofertate;

-ofertantul are experienta in domeniul dezoltarii si exploatarii concesiunilor sau a constructiilor demonstrate prin contracte/lucrari executate in ultimii 3 ani de cel putin 60 mil. euro.

4.5.Ofertele prezentate de solicitanti, vor fi insotite dupa caz si de documente care sa ateste:

-existenta unui sistem al managementului calitatii in constructii, conform ISO 9001;

-oferantul are implementat sistemul de management pentru protectia mediului conform ISO nr. 14001;

-existenta unui sistem de management pentru securitatea muncii conform ISO 18001;

-orice alt sistem de asigurare a calitatii specifice realizarii prezentului obiectiv..

4.6.In acordarea punctajelor pentru fiecare ofertant, elementele de pret stabilite la punctul 4.1 de mai sus, reprezinta maximum 50 de puncte, cele incluse la punctul 4.4 de asemenea 50 de puncte (cate 10 puncte pentru fiecare conditie), iar cele de la punctual 4.5, 40 de puncte (de asemenea cate 10 puncte pentru fiecare conditie/alineat). Departajarea ofertantilor si punctarea acestora, se va face prin raportarea fiecarei oferte la oferta cea mai mare, pe fiecare conditie in parte.

4.7.La intocmirea contractului de concesiune, se vor mai avea in vedere aplicarea prevederilor art. 29 din Legea 219/98 privitor la definirea bunurilor de retur, a bunurilor de preluare si acelor proprii.

4.8.In conformitate cu prevederile Codului Civil, la intocmirea contractului de concesiune, la capitolul CLAUZE, se va avea in vedere si stabilirea de daune prin aplicarea pactului comisoriu de gr. a-4-a, pentru acele angajamente ale ofertantilor care nu au fost indeplinite.

5.INCETAREA CONCESIUNII

5.i.Incetarea concesiunii prin expirarea duratei

 • 5.1.1. La termenul de incetare al concesiunii concesionarul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului concesiunii si cele ce au rezultat in urma eventualelor investitii facute de el, gratuit si libere de orice sarcini.

 • 5.1.2. Concesionarul va prezenta din partea Administratiei Financiare in raza careia se afla bunul unde si-a desfasurat activitatea, dovada eliberarii de orice sarcini a bunului concesionat, dupa care intre concedent si concesionar se va intocmi un proces verbal de predare a bunului cat si a eventualelor bunuri dobandite pe perioada concesionarii si destinate concesiunii.

 • 5.1.3. Eventualele materiale aprovizionate, obiecte de mobilier, instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni intre parti, se vor prelua de catre concedent, pe baza de contract, la data expirarii concesiunii.

5.2.Incetarea concesiunii prin răscumpărare

 • 5.2.1.Pentru cazurile de interes public, concesionarea poate fi rascumparata, concedentul asigurand despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.

Cazul de interes public se probeaza prin acte autentice emise de autoritatea municipala sau prin Hotarari ale Guvernului.

 • 5.2.2.Daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii, urmeaza a se adresa instantei de judecata sau arbitrale convenite conform contractului.

5.3.Incetarea contractului prin retragere

 • 5.3.1. Concesiunea se retrage si contractul se realizeaza in situatia in care concesionarul nu respecta obligatiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate.

 • 5.3.2. Concesiunea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a inceput executia lucrarilor la obiectul de investitii in termen de 1 an de la data concesionarii.

 • 5.3.3. Concedentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, daca concesionarul nu isi indeplineste obligatiile in acest interval.

5.4.Incetarea concesiunii prin renuntare.

 • 5.4.1. Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificate, fac imposibila realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa punerea in functiune, dupa verficarea celor semnalate de concesionar de catre o comisie formata din reprezentantii concedentului, al Consiliului Local al municipiului Galati care impreuna cu reprezentantii concesionarului vor hotari asupra continuarii sau incetarii contractului.

 • 5.4.2. Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ceea ce priveste indeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin, cu mentiunea ca prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile.

 • 5.4.3. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celelaltei parti in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii evenimentelor de acest gen de catre organele competente, in prezenta partilor.

5.4.4.In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, executarea obligatiilor partilor se decaleaza in consecinta, cu perioada corespunzatoare acesteia cu mentiunea ca nici una din parti nu va pretinde penalitati sau despagubiri pentru intarzieri in executarea contractului.

Parta care nu a indeplinit obligatia comunicarii, va suporta irevocabil consecintele cazului de forta majora cat si indeplinirea tuturor celorlate obligatii.

5.4.5.In conditiile in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 luni partile se vor reuni pentru a hotari asupra exercitarii in viitor a clauzei incluse in contract, in cazul disparitiei sau imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatia verificata si constatata de comisia legal constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului.

6.CONTROL

 • 6.1.Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul sa verifice respectarea obligatiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public.

Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile stabilite in contract.

 • 6.2.Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat au atributii de control asupra concesiunilor.

7.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante in cursul derularii contractului de concesiune sunt de competenta instantelor judecatoresti. Pentru solutionarea lor partile pot apela si la arbitraj.

8.DISPOZITII FINALE

 • 8.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 8.2.Dupa concesionare, realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat si aprobat si a autorizatiei de constructie emise de organele competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutiile prezentate odata cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe castigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor abilitate in eliberarea acestora (exemplu avizul comisiei de urbanism, autorizatia de constructie etc.).

8.3.Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiei privesc pe concesionar.

 • 8.4.Toate lucrarile privind racordarea la retele tehnico-edilitare existente si obtinerea acordului de la detinatorii acestora privesc pe concesionar.

 • 8.5.Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii regularizarea si continuitatea activitatii in scopul caruia a fost concesionat terenul.

 • 8.6.Concedentul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii in vederea asigurarii calitatii si stabilitatii constructiei si incadrarea in termenul de punere in functiune stabilit prin actul de concesiune.

Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de ________________ lei.

In anexa la prezentul caiet de sarcini sunt criteriile de evaluare a ofertelor propuse de comisia de licitatie in baza HG 216/25.03.1999.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe