Hotărârea nr. 29/2006

Inlocuirea anexei la HCL nr. 54/10.02.2005 privind trecerea din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati a unor imobile in care functioneaza cabinetele medicale si revocarea HCL nr. 487/29.09.2005

H O T Ă R Â R E A nr. 29

din 2 02 2006

privind înlocuirea anexei la HCL nr. 54/10 02 2005 privind trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați a unor imobile în care funcționează cabinetele medicale și revocarea HCL nr. 487/29.09.2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6546/26 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înlocuirea anexei la HCL nr. 54/10 02 2005 privind trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați a unor imobile în care funcționează cabinetele medicale, cu prezenta anexă.

Art.2- Se revocă HCL nr. 487/29.09.2005.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.29/2 02 2006

Nr crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Regim inaltime

Supraf

Constr

Supraf.

Desf.

Supraf. totala teren

1

Stomatologie

Tiglina I str. Saturn nr.2 bis

P+3

153,56

614,240

259,08

2

Stomatologie infantila

Micro17,str. Gorunului ,

Parter bloc S1

Parter

Bloc P+8

201,02

201,020

33,61 din care:

28,41cota exclusiva

5,20 cota indiviza

3

Stomatologie

Mazepa, str. Lapusneanu nr.28 A

P+1

384,57

677,318

583,23

4

Stomatologie

Micro 38, str. Nucului nr. 3

P+1

317,65

635,310

989,70

5

Stomatologie

Pediatrica

Tiglina II, str. Constructorilor nr. 33 A

S+P+1

364,16

1103,660

2854,615

6

Dispensar nr. 6

Micro 17, str. Gorunului , parter bloc S2

Parter,

30,31 din care:

Bloc P+8

201,16

201,160

25,07 cota exclusiva

5,24 cota indiviza

7

Dispensar 1-2-3 pediatrie

Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr. 1

P+1

179,71

349,55

287,85

8

Dispensar 1-2-3 adulti

Tiglina I, str. Saturn nr. 18

P+1

179,71

349,55

688,89

9

Dispensar comasat adulti+pediatrie nr. 4,5,15,29

Tiglina III, str. Ghe. Asachi nr. 11

P+1

525,53

872,83

709,86

10

Dispensar comasat adulti+pediatrie 17,25

Str. 1Decembrie 1918, parter bloc S9D

Parter,

Bloc P+4

145,39

145,39

45,81 cota indiviza

11

Dispensar comasat pediatrie

7,8,24,32

Str. Brailei nr. 236 parter bloc E6

Parter,

bloc P+10

500,49

500,49

71,68 din care:

25,48 cota exclusiva

46,20 cota indiviza

12

Dispensar medical 12,19

Str. Roșiori nr. 33

P+1

174,17

348,35

267,53

13

Dispensar medical-pediatrie,

16,21,23, 26,27

Micro 40, str. Av. Mircea Zorileanu nr.4 A

P+1

188,00

376,00

261,165

14

Dispensar medical adulti

16,21,23

Micro 38, str. Ionel Fernic nr. 4 A

S+P+1

377,20

1105,95

2538,10

9

15

Dispensar nr. 13

Str.Domneasca nr. 115

parter

139,50

139,50

220,30

16

Dispensar nr. 18

Str. G.Cosbuc nr. 259

parter

190,82

190,82

555,84

17

Dispensar nr. 22

Micro 21 b-dul Dunarea nr.23 parter bl.D8

parter

138,30

138,30

18

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

D+P

265,77

491,32

430,23

19

Dispensar comasat

10,11,14,20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

parter

470,21

470,21

1455,10

20

Centrul stomatologic cu

plata

Str. Eroilor nr. 19

D+P+1

258,50

561,30

531,20

21

Centrul de Diagnostic si

Tratament

Str. Eroilor nr. 34

P+2

1242,10

3719,70

3980

22

Policlinica cu plată/Țiglina

II

Țiglina II, str. Brăilei nr.136C

S+P+1

378,25

1102,80

1007,54

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe