Hotărârea nr. 26/2006

Atribuirea directa prin contract de concesiune a terenului in suprafata de 17 503,37 mp, Societatii Comerciale "Administratia Pietelor Agroalimentare" S.A. Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.26 din 2 02 2006

privind atribuirea directă prin contract de concesiune a terenului în suprafață de 17 503,37 mp, Societății Comerciale „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA. Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6 164/24 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 40 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și „g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune a terenului în suprafață de 17 503,37 mp, până la data de 2.10.2008, Societății Comerciale „Administrația Piețelor Agroalimentare” S.A. Galați.

Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Valoarea redevenței este echivalentă cu valoarea impozitului pentru terenul concesionat, calculat conform legislației în vigoare.

Art.3 - La data punerii în posesie terenul concesionat se va diminua cu suprafețele care sunt susceptibile a fi revendicate conform legislației în vigoare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei