Hotărârea nr. 24/2006

Acordarea sprijinului Consiliului Local Galati, in vederea sustinerii dezvoltarii unitatilor scolare: grup scolar "Elena Doamna", grup scolar "Dumitru Motoc", grup scolar "Radu Negru", grup scolar Metalurgic, grup scolar de Marina, colegiul tehnic "Traian" din Galati, pentru participarea la proiectul PHARE RO 2004–2006, coeziune economica si sociala, componenta, invatamant profesional si tehnic

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.24 din 2 02 2006

privind acordarea sprijinului Consiliului Local Galați, în vederea susținerii dezvoltării unităților școlare: grup școlar „Elena Doamna”, grup școlar „Dumitru Moțoc”, grup școlar „Radu Negru”, grup școlar Metalurgic, grup școlar de Marină, colegiul tehnic „Traian” din Galați, pentru participarea la proiectul PHARE RO 2004 - 2006, coeziune economică și socială, componentă, învățământ profesional și tehnic

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Pârlog Vasile - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 560/2 02 2006;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați nr.648/01 02 2006;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă solicitarea de susținere a dezvoltării următoarelor unități școlare din municipiul Galați: grup școlar „Elena Doamna”, grup școlar „Dumitru Moțoc”, grup școlar „Radu Negru”, grup școlar Metalurgic, grup școlar de Marină, colegiul tehnic

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

„Traian” din Galați, pentru participarea la proiectul PHARE RO 2004 - 2006, coeziune economică și socială, componentă, învățământ profesional și tehnic.

Art.2 - Susținerea are în vedere: asigurarea consultanței necesare pentru implementarea proiectului; acordarea de sprijin ca unitățile școlare să devină centre suport de educație la distanță pe domeniile specificate; sprijin în realizarea altor activități necesare pentru buna derulare a proiectelor depuse.

Sumele alocate de Consiliul local în cazul selectării proiectelor, nu vor depăși sumele de funcționare curentă.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotă râri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei