Hotărârea nr. 234/2006

Atribuirea denumirii strazii Danaila Negoita

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.234 din 4 07 2006

privind: atribuirea denumirii străzii Danaila Negoița

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128 716/20 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 2 , lit “d” din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere avizul comisiei de atribuire de denumiri al județului Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “'u” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se atribuie străzii situate între aleea Meteo - prop. Rau Profira, denumirea de Danaila Negoița.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei