Hotărârea nr. 233/2006

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 202/29.05.2003 modificata prin HCL nr. 200/27.05.2004 si HCL nr.455/01.09.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 233

din 4 07 2006

privind: modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 202/29.05.2003 modificată prin HCL nr. 200/27.05.2004 și HCL nr. 455/01.09.2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46484/24.05.2006;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr. 118/2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 202/29.05.2003, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Basarabiei nr,. 119B, în suprafață de 63,08 mp, pe o durată de 49 ani, pentru realizarea unei căi de acces și utilități pentru locuință, domnului Andrei Viorel”.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei