Hotărârea nr. 232/2006

Aprobarea listei solicitantilor de locuinte ANL, care intrunesc conditiile legale de repartizare a unei locuinte din "Programul de locuinte 2006".

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.232

din 4 07 2006

privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL, care întrunesc condițiile legale de repartizare a unei locuințe din “Programul de locuințe 2006”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 712/4 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.15 din HG nr.816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă lista solicitanților de locuințe ANL, care întrunesc condițiile legale de repartizare a unei locuințe din “Programul de locuințe 2006”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei