Hotărârea nr. 231/2006

Trecerea Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA in subordinea directa a Primarului municipiului Galati si modificarea incadrarii functionarilor publici si personalului contractual

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 231

din 4 07 2006

privind: trecerea Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA în subordinea directă a Primarului municipiului Galați și modificarea încadrării funcționarilor publici și personalului contractual

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 740/4 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA , din cadrul Direcției Informatizare, Strategii de Dezvoltare și Integrare Europeană, în subordinea directă a Primarului municipiului Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se aprobă transformarea posturilor ocupate de către funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare în treaptă și care au absolvit studii de nivel superior precum și transformarea posturilor ocupate de personalul contractual ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior și schimbării atribuțiilor de serviciu..

Organigrama și statul de funcții al aparatului propriu al Consiliului Local Galați sunt prevăzute în anexele 1 și 2 , care fac' parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se modifică în mod corespunzător HCL nr.95/2004, HCL nr.326/2005, HCL nr. 510/2005 și HCL nr.246/2005.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei