Hotărârea nr. 230/2006

Aprobarea schimbului de terenuri intre SC SELGROS Cash&Carry SRL si Consiliul Local al municipiului Galati

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.230 din 4 07 2006

privind: aprobarea schimbului de terenuri între SC SELGROS Cash&Carry SRL și Consiliul Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54 924/13 06 2006 ;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art.1 și 2, titlul X, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;

Având în vedere prevederile Titlului VI - Despre schimb - din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă schimbul de terenuri, proprietate privată a SC SELGROS Cash&Carry SRL , în suprafață de 60 000 mp, situat în comuna Vânători, județul Galați,Tarlaua 64 , conform planului de situație prevăzut în anexa 1, cu terenul proprietate privată a municipiului Galați, administrat de Consiliul Local Galați, în suprafață de 48 996,5 mp, situat în cartier Dunărea, în vecinătatea Universității “Danubius” și a fabricii de confecții “Cozamin”, la intrarea în partea de sud a municipiului, amplasat cadastral în Tarlaua 253/1, conform planului de situație prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rapoartele de evaluare pentru schimbul de terenuri este prevăzut în anexa 3și anexa 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Schimbul de terenuri între Consiliul Local Galați și SC SELGROS Cash& Carry se va realiza cu respectarea de către SC SELGROS Cash & Carry, a următoarelor condiții :

 • 1. S.C. SELGROS Cash & Carry S.R.L. va realiza pe propria cheltuială, următoarele lucrări :

 • - intersecția dintre șoseaua Galați - Brăila, drumul de la baza digului situat la confluența dintre râul Siret și fluviul Dunărea și drumul de acces către unitatea militară

 • - amenajare drum de acces clienți în lățime de 20 ml. ,

 • - amenajare drum de aprovizionare cu lățimea de min. 10 ml.,

 • - amenajare drum în partea de Nord ( de la baza taluzului către faleza superioară )

 • - consolidare taluz, terasare și amenajare faleză superioară - în baza unei documentații aprobată de Consiliul Local

Notă: Prin adresa nr.57078/20.06.2006 SC SELGROS Cash & Carry S.R.L. își exprimă acordul pentru condițiile impus Prin adresa nr. 64069/29.06.2006 s-a transmis valoarea estimativă a lucrărilor mai sus menționate, și anume : 3 993 395 RON

 • 2. Lucrările menționate la punctul 1. se realizează pe terenul proprietatea privată a municipiului Galați, care va fi pus la dispoziția societății comerciale SELGROS Cash & Carry S.R.L., în baza unui Contract de Asociere aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

La încetarea Contractului de Asociere, lucrările realizate vor trece gratuit și libere de sarcini în proprietatea publică a municipiului Galați.

 • 3. SC SELGROS Cash & Carry SRL își însușește integral prevederile PACTULUI COMISORIU DE GRAD IV, în sensul aplicării și respectării acestuia

 • 4. Condițiile impuse la punctele 1, 2 și 3 vor constitui clauze contractuale în Contractul de schimb încheiat în formă autentică

 • 5. SC SELGROS Cash & Carry va achita în contul Primăriei municipiului Galați, înainte de perfectarea Contractului de Schimb, contravaloarea răscumpărării lucrărilor silviculturale, calculată proporțional cu suprafața terenului ce face obiectul schimbului de teren.

Art.3 - Terenul preluat în proprietatea municipiului Galați va putea fi folosit pentru punerea în aplicare a următoarelor legi:

- Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada 1945 -1989

 • -  Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

 • -  Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

Art.4 - Președintele comisiei de specialitate nr.2, va constitui o comisie formată din trei consilieri locali, care va avea următoarele atribuții :

 • a) identificarea lucrărilor suplimentare care vor fi executate la solicitarea beneficiarului SC SELGROS Cash & Carry SRL, în folosul comunități, în vederea realizării raportului minim al schimbului de teren.

 • b) Evaluarea pe cheltuiala SC SELGROS Cash & CarrySRL a costurilor necesare lucrărilor de la punctul a);

 • c)  Stabilirea clauzelor și termenilor contractuali pentru realizarea lucrărilor în vederea obținerii avizelor necesare ;

 • d)  Îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute la pct.a), b) și c), va fi materializată printr-un act semnat de membri comisiei și reprezentantul SC SELGROS Cash & CarrySRL.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei