Hotărârea nr. 23/2006

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 23

din 2 02 2006

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 040/30 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/15 12 2005;

Având în vedere prevederile art.15, lit.b) din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat , pe anul 2006, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei